Organització del centre

Consell Escolar

Està format per:

Equip directiu
Directora: Imma Corominas
Cap d’estudis: Joan Sorroche
Secretària: Maria Abadal

Representants del sector pares:
Fina Canals, Montse Nadal, Carmen Pérez, Sílvia Bovet, Susana Crespi

Representants del sector mestres:
Enri Codina, Joan Craviotto, Mercedes Rivera, Dèlia Ortega, Montse Sabala, Anna Obradors

Representant de l’AMPA:
Joan Herrera

Representant de l’Ajuntament:
Roc Carulla

Representant de PAS:
Emili Gamisans

Funcions del Consell Escolar

Algunes de les seves funcions més importants són:

1. Aprovar i avaluar els projectes i les normes del centre (PEC, PCC, PLC, RRI,...).
2. Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjudici de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.
3. Avaluar i aprovar la memòria anual d'activitats del centre.
4. Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
5. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats/es.
6. Participar en la selecció de director/a del centre en els termes que estableix la llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l'equip directiu.
7. Aprovar la creació d'altres òrgans de coordinació del centre i assignar-los competències, sens perjudici de les funcions dels òrgans de coordinació preexistents.
8. Decidir sobre l'admissió d'alumnes amb subjecció al que estableix aquesta Llei i les disposicions que la despleguin.
9. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s'atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director/a corresponguin a conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar la decisió adoptada i proposar-hi, si s'escau, les mesures oportunes.
10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.
11. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que estableix l'article 122.3.
12. Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
13. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
14. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb aquesta qualitat.
15. Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si s'escau, amb la col·laboració de l'AMPA. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l'execució.
16. Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el centre pot prestar la seva col·laboració, escoltada l'AMPA.
17. Qualsevol altra que li atribueixi l'Administració educativa.

Claustre de professors

Algunes de les seves funcions més importants són:

1. Formular a l'Equip Directiu i al Consell Escolar propostes per a l'elaboració dels projectes del centre i de la programació general anual.
2. Aprovar i avaluar la concreció del currículum i tots els aspectes educatius dels projectes i de la programació general anual.
3. Fixar els criteris referents a l'orientació, tutoria, avaluació i recuperació dels alumnes.
4. Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i de la recerca pedagògica i en la formació del professorat del centre.
5. Elegir els seus representants en el consell escolar del centre i participar en la selecció del director en els termes que estableix la Llei.
6. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats/es.
7. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
8. Emetre informe sobre les normes d'organització i funcionament del centre.
9. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s'atinguin a la normativa vigent.
10. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.
11. Qualsevol altra que li atribueixin l'Administració educativa o les normes d'organització i funcionament respectives.

Equip Directiu

Està format pel director/a, el secretari/a i el/la cap d’estudis.

Algunes de les seves funcions més importants són:

La direcció i responsabilitat general de l'activitat escolar del centre correspon al director/a, el/la qual vetlla per la coordinació de la gestió del centre, l'adequació al projecte educatiu i a la programació general.

- Elaborar la Programació general del centre amb la participació del claustre de professors.

- Elaborar la memòria anual del centre.

- Programar i fer el seguiment de les activitats docents del centre, en col·laboració amb el claustre de professors.

- Presentar la programació general del centre al Consell Escolar a l’inici del curs.