El Consell Escolar

El consell escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre.

Composició del Consell escolar

Renovat el 18 de gener de 2013


• Un representant de l’ajuntament de Barcelona: Joan Manel Homdedeu
• Sis (6) professores o professors elegits pel claustre de professors: Ester Adell, Tono Lázaro, Luis Lecina, Amparo Enciso, Liliana Martín i Trini Boj.
• Cinc (5) pares i mares elegits entre ells: Laia Arnal,
Carmen Soriano, Maijo Fresno, Clara Jori i Cristina Ferrer.
• Un membre designat per l’associació de mares i pares d’alumnes: Maite Domingo
• Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Irene Vidal

L'equip directiu:
• La directora, que n’és la presidenta: Montse Jover
• La cap d’estudis: Magda Martí
• El secretari del centre, que actua de secretari del consell escolar, amb veu i sense vot: Sergi Nogué

Circular. Podeu descarregar tota la informació en format pdf
 

Anar a la pàgina principal