El Consell Escolar

El consell escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE) Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius

Composició actual del Consell Escolar (constituït el 21 desembre 2016)

Una representant de l’Ajuntament de Barcelona: Pilar Heras
Sis mestres elegits pel claustre: Amparo Enciso, Begoña Martínez, Anna nogueras, Judit Alsina, Mª José Mata, Marisa Montolio.
Cinc pares o mares elegits entre ells: Alejandra Gracia, Carmen Soriano, Marcela Splendore, Noemí Gou, Massimiliano Rumignani.
Un membre designat per l’associació de mares i pares d’alumnes: Claire Chantal Autran
Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Mònica Guillén
L'equip directiu:
La directora, que n’és la presidenta: Magda Martí
La cap d’estudis:
Estefania Medialdea
La secretària del centre, que actua de secretària del consell escolar, amb veu i sense vot:
Núria Abreu

 
 

Anar a la pàgina principal