El Consell Escolar

El consell escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre.

Més informació a la web del Departament

Eleccions 2014

Calendari del procés electoral

  • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
  • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
  • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
  • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014

Les dues mares que han sortit com a representants del sector pares i mares dels alumnes són: Alejandra Gracia (mare del Mateo de 2n) i Marcella Marinelli (mare de la Gaia de P3).

Benvingudes al Consell!

Composició actual del Consell escolar, que es constituirà el proper 15 de desembre estarà format per:

• Una representant de l’Ajuntament de Barcelona: Pilar Heras
• Sis mestres elegits pel claustre: Ester Adell, Estefania Medialdea, Luis Lecina, Núria Abreu, Liliana Martín i Trini Boj.
• Cinc pares o mares elegits entre ells: Laia Arnal,
Carmen Soriano, Alejandra Gracia, Clara Jori i Marcella Marinelli
• Un membre designat per l’associació de mares i pares d’alumnes:
• Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Irene Vidal

L'equip directiu:
• La directora, que n’és la presidenta: Montse Jover
• La cap d’estudis: Magda Martí
• El secretari del centre, que actua de secretari del consell escolar, amb veu i sense vot: Sergi Nogué

 
 

Anar a la pàgina principal