El Consell Escolar

El consell escolar dels centres docents públics es regula per la Llei orgànica 2/2006 d’Educació (LOE), pel Decret 317/2004, de 22 de juny, publicat al DOGC núm. 4161, de 25 de juny de 2004 i pel reglament de règim interior del centre.

Composició actual del Consell escolar

• Una representant de l’Ajuntament de Barcelona: Pilar Heras
• Sis mestres elegits pel claustre: Ester Adell, Estefania Medialdea, Luis Lecina, Núria Abreu, Begoña Martínez i Trini Boj.
• Cinc pares o mares elegits entre ells: Laia Arnal,
Carmen Soriano, Alejandra Gracia, Clara Jori i Marcella Marinelli
• Un membre designat per l’associació de mares i pares d’alumnes: Xavier Vives
• Una representant del personal d’administració i serveis del centre: Irene Vidal

L'equip directiu:
• La directora, que n’és la presidenta: Montse Jover
• La cap d’estudis: Magda Martí
• El secretari del centre, que actua de secretari del consell escolar, amb veu i sense vot: Sergi Nogué

 
 

Anar a la pàgina principal