PROJECTE EDUCATIU

Projecte Educatiu de Centre (document sencer) revisat i aprovat pel Consell Escolar en data del 6 de juny del 2016

Missió

La nostra missió és concretar el dret a l’educació de qualitat (cfr. Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006) per una ciutadania que ha de viure en el món del segle XXI (cfr. Informe Delors).

Per això, innovem la pràxis educativa tenint en compte la diversitat cultural, lingüística, d’estils d’aprenentatge i de socialització i les aportacions de la psicologia i de la pedagogia; considerem la realitat de la globalització; estem atents als avenços tecnològics d’accés a la informació i de gestió de la comunicació. V
olem assolir una millora real dels processos educatius i dels aprenentatges per a, en definitiva, aconseguir que els nostres alumnes siguin capaços, en acabar l'escolarització bàsica (3-18), d'adquirir coneixement i desenvolupar-se com a persones competents i ciutadans responsables en el món que els ha tocat viure.

Visió

Escola Cervantes volem:

- ser un centre acollidor i inclusiu, capaç d’atendre amb qualitat tots els alumnes tot donant resposta a les seves necessitats educatives i d’estils d’aprenentatge.
- ser un centre on els alumnes puguin gaudir d’una experiència emocional positiva que els permeti créixer i aprendre en un context afavoridor pel seu desenvolupament com a persones i ciutadans en col·laboració amb les famílies.
- ser un centre que faciliti als mestres i altres professionals les condicions òptimes pel desenvolupament de la tasca docent amb qualitat.
- ser un centre que activi la sensibilitat envers la diversitat, l’interès pel coneixement i el sentiment de pertinença de tots els membres de la comunitat educativa.
- ser un centre on tot l'alumnat assoleixi al màxim les competències bàsiques que els permeti un aprendre a aprendre al llarg de la vida.
- ser un centre on tot l'alumnat desenvolupi l’interès pel coneixement en les diverses vessants: pensament, ciència, literatura, arts plàstiques i música.
- ser un centre que col·labori, participi i cooperi amb els altres centres educatius, els serveis i les entitats de l’entorn social del territori per a sumar esforços i oferir millor continuïtat educativa.
- ser un centre que promogui l’assoliment de la cohesió social oferint un servei on tots els nens i nenes gaudeixin de l’escola com una oportunitat de convivència i aprenentatge que els permeti superar les diferències per raó d’origen social o econòmic.

Pilars pedagògics / Bases del model educatiu:
Dels dos principis, Igualtat i equitat, se’n deriva la nostra manera d’actuar davant la diversitat:
Disposem d’una USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial). Per això tenim a l’escola 10 nens/es amb discapacitat i disposem per aquesta unitat d’una mestra especialista d’EE, una educadora i una auxiliar d’EE. Tot i així, ens organitzem per atendre aquests alumnes a les aules ordinàries.

Com a mesura i suport general d’atenció a la diversitat, dediquem recursos humans a desdoblar grups. Creiem que amb grups reduïts es poden atendre millor les necessitats de tots els alumnes i, per tant,  atendre millor la diversitat.  Tots els grups de primària tenen assignat un tutor i un cotutor, que comparteixen responsabilitats i treballen junts algunes sessions de matèries instrumentals.
Aquesta organització permet realitzar diferents tipus d’agrupaments, segons les necessitats dels grups, els objectius a treballar, i facilita la inclusió de l'alumnat a les aules ordinàries. 

Criteris d’organització pedagògica:
Els criteris organitzatius es basen fonamentalment en la flexibilitat per tal d’adaptar els recursos humans, horaris i espais per donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat.

 • Intervenció de dos mestres per aula durant la 1a franja horària del matí per prioritzar les instrumentals (català, castellà, matemàtiques i anglès). 
 • Infantil: Màxima atenció als alumnes durant la 1a franja horària del matí per prioritzar els espais i ambients. Mantenim especialistes de música i psicomotricitat.
 • Tallers d’educació visual i plàstica: Ed. Infantil, 6 tallers; Cicle Inicial, 5 tallers i Cicle superior, 6 tallers. 
 • Totes les classes disposen d'1h. com a mínim, dedicada a anar a treballar a la biblioteca, i a les aules de ciències,  música,  d’ordinadors i  gimnàs.
 • Les tutores de primària  dediquen una sessió de tutoria individual amb alumnat.
 • Treball en equip i formació per part del professorat per tal de compartir metodologies i construir línia pedagògica d'escola.. 

Projectes i activitats destacades del centre:

 • Participem en la xarxa de competències bàsiques. (Dep Ensenyament)
 • Treball per projectes. Escoltant la veu de l'alumnat, fent-lo partícip del seu aprenentatge, fomentant una actitud activa i interessada en el fet d'aprendre.
 • Fem formació per millorar les competències matemàtiques de l'alumnat implementem activitats competencials en l'àmbit de resolució de problemes
 • Hem implementat els Espais/ambients a Educació Infantil.
 • Ens definim i portem una pràctica com escola inclusiva, potenciant l'atenció a tota la diversitat d'alumnat 
 • Potenciem  el treball en l'àmbit artístic: visual i plàstica i musical
 • Treballem l'escriptura creativa, partint del dibuix com a base per a realitzar narracions (formació VOXPRIMA). 30' de lectura diària (Primària)
 • Potenciem les sortides fora de l'escola: concerts, museus, teatre, dansa, lleure, colònies...
 • Treballem en moltes situacions amb aules obertes, potenciant la interacció, cooperació entre alumnat de diferents cursos.
 • L'alumnat participa activament de la vida del centre.  

Àmbits de participació i col·laboració:
La gestió de l’escola segueix una dinàmica on hi participen tots els membres que d’una forma o d’altra intervenen amb els joves en edat escolar: alumnat, famílies, professorat, comunitat local, organismes públics i personal col·laborador.

Relació amb les famílies
Entenem que davant de les diferents famílies de l’escola hem d’intentar tenir una bona relació, conèixer els pares i mares, escoltar-los, apropar-los a l’escola a través de les reunions de classe, assemblees de pares i mares, delegades de classe,  festes, entrevistes, activitats de l’Ampa, la revista Tornaveu, el  Consell,... s’ha de mantenir aquest clima comunicatiu per tal de que trobin en l’escola dels seus fills i filles, un lloc càlid, amb comprensió, ajut i confiança.

 • L’AMPA, es regeix per la Junta
 • La junta  col·labora i participa a través de diferents comissions
 • Organitza les activitats extraescolars: acollida matinal, escacs, dansa, patinatge, anglès, bàsquet ...
 • Revista Tornaveu
 • Casals d’estiu 
 • Bloc i festes de l’AMPA

.

Plans i programes prioritzats

 • Pla Estratègic per la millora de la qualitat 2008-2012.
 • Programa Biblioteca escolar PuntEdu 2008-2011. Pla Lector de Centre
 • Cinema i fotografia en curs (2009-2012)
 • Pla català de l'esport a l'escola (des del curs 2007-2017).
 • Agenda 21. Actualment Escoles+sostenibles (2010- 2017)
 • Pla experimental de Llengües estrangeres PELE 2009-2012
 • Projecte d'escriptura creativa. VoxPrima. (2014-17)
 • Competències científiques: treballant l'experimentació científica (2014-15 i 2015-16)
 • Competències matemàtiques: Resolució de problemes (2014-2016)
 • Participen en la Xarxa de Competències Bàsiques del Departament d'Ensenyament (16-17)
 • Coordinacions
 • Coordinació 0-18 de centres públics dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera/Gòtic
Normes d'Organització i Funcionament de Centre. NOFC (2015). Versió pdf.
Carta de compromís educatiu entre cada família i l'escola. Versió pdf.

Anar a la pàgina principal