PROJECTE EDUCATIU

Projecte Educatiu de Centre revisat i aprovat pel Consell Escolar en data del 6 de juny del 2.016

Missió

La nostra missió és concretar el dret a l’educació de qualitat (cfr. Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006) per una ciutadania que ha de viure en el món del segle XXI (cfr. Informe Delors).

Per això, innovem la pràxis educativa tenint en compte la diversitat cultural, lingüística, d’estils d’aprenentatge i de socialització i les aportacions de la psicologia i de la pedagogia; considerem la realitat de la globalització; estem atents als avenços tecnològics d’accés a la informació i de gestió de la comunicació. V
olem assolir una millora real dels processos educatius i dels aprenentatges per a, en definitiva, aconseguir que els nostres alumnes siguin capaços, en acabar l'escolarització bàsica (3-18), d'adquirir coneixement i desenvolupar-se com a persones competents i ciutadans responsables en el món que els ha tocat viure.

Visió

Escola Cervantes volem:

- ser un centre acollidor i inclusiu, capaç d’atendre amb qualitat tots els alumnes tot donant resposta a les seves necessitats educatives i d’estils d’aprenentatge.
- ser un centre on els alumnes puguin gaudir d’una experiència emocional positiva que els permeti créixer i aprendre en un context afavoridor pel seu desenvolupament com a persones i ciutadans en col·laboració amb les famílies.
- ser un centre que faciliti als mestres i altres professionals les condicions òptimes pel desenvolupament de la tasca docent amb qualitat.
- ser un centre que activi la sensibilitat envers la diversitat, l’interès pel coneixement i el sentiment de pertinença de tots els membres de la comunitat educativa.
- ser un centre on tot l'alumnat assoleixi al màxim les competències bàsiques que els permeti un aprendre a aprendre al llarg de la vida.
- ser un centre on tot l'alumnat desenvolupi l’interès pel coneixement en les diverses vessants: pensament, ciència, literatura, arts plàstiques i música.
- ser un centre que col·labori, participi i cooperi amb els altres centres educatius, els serveis i les entitats de l’entorn social del territori per a sumar esforços i oferir millor continuïtat educativa.
- ser un centre que promogui l’assoliment de la cohesió social oferint un servei on tots els nens i nenes gaudeixin de l’escola com una oportunitat de convivència i aprenentatge que els permeti superar les diferències per raó d’origen social o econòmic.

Valors

L'Escola Cervantes va consensuar l’any 2000 un PEC que recollia una sèrie de valors que encara són vigents i compartits per la major part dels membres de la comunitat educativa:

- Portar a terme una gestió democràtica i participativa.
- Educar en el pluralisme i la multiculturalitat.
- Educar en la no discriminació per raons de gènere.
- Educar per conviure.
- Educar en el respecte i la cura del medi ambient.


Plans i programes prioritzats

 • Pla Estratègic per la millora de la qualitat 2008-2012.
 • Programa Biblioteca escolar PuntEdu 2008-2011. Pla Lector de Centre
 • Cinema i fotografia en curs (2009-2012)
 • Pla català de l'esport a l'escola (des del curs 2007-2016).
 • Agenda 21. Actualment Escoles+sostenibles (2010- 2016)
 • Pla experimental de Llengües estrangeres PELE 2009-2012
 • Projecte d'escriptura creativa. VoxPrima. (2014-15-16)
 • Competències científiques: treballant l'experimentació científica (2014-15 i 2015-16)
 • Competències matemàtiques: Ressolució de problemes (2014-2016)
 • Coordinacions
 • Coordinació 0-18 de centres públics dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera/Gòtic
Normes d'Organització i Funcionament de Centre. NOFC (2015). Versió pdf.
Carta de compromís educatiu entre cada família i l'escola. Versió pdf.

Anar a la pàgina principal