Agrupaments d’Atenció a la Diversitat

 

El curs 1998-1999 es va implantar a l’escola el funcionament dels agrupaments d’alumnes.  Es tracta de distribuir els alumnes en tres grups per cada cicle de Primària per treballar les àrees instrumentals: Matemàtiques i Llengua.

Objectius

Els objectius que pretenem assolir, amb l’organització de l’escola en agrupaments d’atenció a la diversitat són:

 

·        Donar resposta a la diversitat de necessitats educatives del nostre alumnat

·        Atendre de forma més individualitzada els alumnes treballant en grups reduïts

·        Adaptar l’ensenyament als diferents ritmes d’aprenentatge

·        Aconseguir el màxim progrés possible dels alumnes d’acord amb les seves capacitats.

·        Estimular la participació, l’interès i l’esforç mitjançant continguts adaptats a les seves possibilitats.

·        Evitar conflictes de disciplina provocats pel desinterès davant de continguts llunyans del seu nivell de formació.

·        Estimular l’autoestima mitjançant la constatació del seu avenç formatiu.

·        Fer-los prendre consciència que l’esforç és el motor de l’aprenentatge.

·        Facilitar als alumnes nouvinguts l’adaptació a l’escola i a la nova realitat cultural.

·        Aconseguir, sempre que sigui possible, la integració de l’alumne en el nivell educatiu que li correspon.

 

  Projecte Èxit

 

Aquest projecte forma part de la política educativa de l’ajuntament de Barcelona, pretén afavorir una escolarització obligatòria òptima per tot l’alumnat dels centres públics de Primària i Secundària.

Des d’aquesta perspectiva i amb el suport del Departament d’Educació, el curs 2001/2002 s’ha iniciat aquest Projecte al Districte de Sants-Montjuïc, amb el objectius següents:

 • Garantir, amb implicació del professorat de les escoles i dels instituts, la continuïtat dels itineraris pedagògics al llarg de tot l’ensenyament obligatori.
 • Facilitar a l’alumnat l’adquisició de les habilitats, competències i sabers necessaris per obtenir El Graduat de Secundària i incorporar-se amb èxit a nous estudis o al món del treball.
 • Oferir un servei de proximitat a les famílies, desenvolupant noves formes de relació i d’aprenentatge amb la implicació de tota la comunitat educativa.

Actuació: Aquest projecte s'ha concretat en la potenciació de la continuïtat de l'escolaritxzació obligatòria (6-16 anys) a la zona d’Hostafrancs. El nostre centre educatiu hi està implicat.

Accions:

 • Taller de tutoria escola-barri/institut adreçat a tutors i tutores del cicle Superior de Primària del CEIP Miquel Bleach i al Primer cicle de l'ESO de l' IES Joan Coromines
Projecte  Biblioteca Escolar "puntedu" un espai de coneixements i aprenentatge

 

Llegir text, imatges, mapes,...dona l’oportunitat d’accedir a un conjunt de processos intel·lectuals i a apropar-se a eines d’estudi i de  recerca.

 

En la societat de la informació i amb una realitat canviant, es necessari ensenyar a utilitzar els suports de la informació de manera que permetin l’autoaprenentatge.

Hem d’educar els hàbits lectors però a la vegada hem de despertar la passió per la lectura, l’interès per la investigació i el coneixement i adquirir la sensibilitat adequada per gaudir de la poesia i la música.

Els llibres i els altres documents d'emmagatzament i registre d’informació, han de ser accessibles a tot el professorat i alumnat de l’escola.

El projecte d’innovació educativa “La biblioteca escolar puntedu. Un espai de coneixement i aprenentatge” ens ha obligat a repensar l’organització, la gestió i la dinamització pedagògica apostant per una educació innovadora.

L’utilització de la biblioteca-mediateca escolar “puntedu” ens permet:

 • Disposar d’un espai d’aprenentatge singular.
 • Tenir informació en diferents suports.
 • Seleccionar el fons documental en funció del nostre alumnat.
 • Anar actualitzant els documents.
 • Utilitzar el catàleg tot fent formació d’usuaris.
 • Tenir un professorat responsable, amb formació específica.
 • Impulsar un pla de lectura del  centre.
 • Proporcionar recursos per el currículum.
 • Implicar a tot l’equip docent en l’estimulació de la curiositat i la recerca per introduir als nostres alumnes en l’aventura personal de llegir  despertant el gust per escriure.
 • Convertir la biblioteca  en el centre de recursos de l’escola.
 • Incorporar les noves tecnologies a la biblioteca.
 • Propiciar la relació amb la biblioteca pública del barri.

 

Projecte cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari.

 

La motivació de l’equip docent del centre a impulsar aquest projecte,té per objectiu  evitar les desigualtats i la discriminació entre els alumnes generada per la impossibilitat de les famílies de fer front a les despeses de llibres de text i material escolar.

Objectius:

·        Garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat

·        Evitar la marginació per manca de material o llibres.

·        Assegurar que tots els nostres alumnes tinguin les mateixes oportunitats i facilitats d’aprenentatge.

·        Afavorir la cohesió social i l’equitat educativa.

·        Ajudar les famílies amb una situació econòmica desfavorida, Reduint la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari.

·        Fomentar la responsabilitat i la cura del material didàctic complementari.

·        Fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.

·        Fomentar la cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.

·        Educar en els criteris de consum racional i sostenible i per  l’estalvi ecològic i econòmic.

·        Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.

·        Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.

·        Millorar quantitativa i qualitativament els recursos didàctics disponibles als centres educatius.