Característiques

- L'escola és un Centre Privat Concertat per alumnes amb necessitats educatives especials.
- Des de l'any 1976 fins l'actualitat, el centre atén alumnes d'edats compreses entre els 3 i els 20 anys.
Disposem de:
- Aules àmplies i amb terrassa.
- Tallers.
- Gimnás.
- Biblioteca.
- Aula polivalent.
- Aula d'informática.
- Pati exterior i pati cobert.
- Hort.

aula

aula

terrassa

taller

aula polivalent

aula d'ordinadors

gimnàs

biblioteca

pati