PARTS D'UN ARBRE

  • arrel: Part d'una planta que s'enfonsa a dins de la terra i que serveix per a aguantar-la i alimentar-la.
  • tija: Barreta llarga i prima que aguanta les fulles i les flors d'una planta.
  • branques: Cadascuna de les parts en què es divideix la tija o el tronc de les plantes i dels arbres.
  • fulles: Parts dels vegetals, generalment de color verd i molt lleugeres, que creixen a les branques dels arbres i algunes plantes.
  • flor: Part de la planta que conté les llavors i que sol ser de colors.
  • fruit: Producte de les plantes que conté les llavors, i que de vegades és comestible
Ed. Vicens Vives