OBJECTIUS GENERALS DE L'EDUCACIÓ FÍSICA A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En finalitzar l'etapa primària, l'alumne/a ha de ser capaç de :

1.      Conèixer i acceptar el propi cos, com també les seves possibilitats de moviment.

2.      Prendre consciència de la pròpia situació motriu en l'espai  i en el temps en relació amb les altres persones, amb els objectes i en medis diversos.

3.      Assolir un domini corporal i postural harmònic amb millora de la condició física de formes genèriques.

4.      Utilitzar les habilitats i les destreses bàsiques corresponents a l'acció motriu fent servir l'observació, l'anàlisi i la imaginació en la resolució de problemes motrius.

5.      Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives corporals, tot desenvolupant el sentit estètic i creatiu.

6.      Conèixer, identificar i utilitzar  les habilitats i les destreses específiques fonamentals de les activitats físiques proposades al llarg de l'etapa, les quals han d'incloure formes de desenvolupament i de maneig d'objectes variades i diversificades.

7.      Valorar i fruir de l'activitat física, amb vista al benestar física i mental, tot practicant hàbits d'higiene personal.

8.      Conèixer, identificar  i experimentar diverses activitats físiques a la natura i en medis diferents de l'habitual, demostrant respecte envers l'entorn.

9.      Accedir al comportament social que facilita el coneixement individual mitjançant la participació solidària, la responsabilitat i el respecte a les altres persones i, especialment, la utilització de les relacions de cooperació indispensables  en una activitat física col·lectiva.

10. Conèixer la realitat esportiva del seu territori i els recursos que li ofereix per a la pràctica de l'activitat física com una manera més d'utilitzar el temps lliure.

EDUCACIÓ INFANTIL: PSICOMOTRICITAT

La psicomotricitat es planteja dins d’una àrea global de l’educació infantil que s’anomena “Descoberta d’un mateix”, que treballa tots els aspectes que fan referència al control i consciència corporal, a les capacitats perceptives  i la higiene.  L’infant descobreix la seva capacitat de moviment, de percebre l’entorn i el seu cos a través de l'activitat i dels cinc sentits i descobreix com tenir cura d’aquest cos. Realitza una descoberta, “sentint-se” i coneixent les pròpies possibilitat a través d’una continuada acció.

Els infants, des de que comencen a desenvolupar el control del moviment, efectuen una evolució permanent i continuada que implica una consciència dels propis canvis i del control sobre el seu cos, dels sentits i del moviment. D’aquí ve el terme psicomotricitat: control conscient del moviment i les capacitats perceptives. Pel fet d’aquesta globalitat i integració de les activitats que fa la persona, no podem dissociar-les i aïllar-les. El moviment, l’expressió, el ritme, el bellugar-se, l’afectivitat, el domini corporal, el gest, el tacte, la vista,... i un gran etzétera fan un conjunt global que impliquen la psicomotricitat.

Totes les activitats humanes impliquen moviment i des de l’escola es pot potenciar la seva descoberta i evolució en els estadis primaris de la vida. Per tant, a l’Educació Infantil té un paper important el treball de la Psicomotricitat. .

Un cop vist aquesta anàlisi prèvia podem definir els objectius que es desenvolupen a l’Educació Infantil:

Control i consciència corporal.

Desenvolupar la capacitat d’ajuts postural i domini de la lateralitat.

Adquirir el control de l'equilibri motor realitzant equilibris i equilibracions. 

Desenvolupar el control de la respiració i relaxació.

Desenvolupar el control tònic

Organitzar-se en l’espai i el temps a través dels seus moviments.

Habilitats motrius bàsiques.

Desenvolupar la capacitat de realitzar diversos tipus de desplaçaments, basats en les quadropèdies, trepar, enfilar-se, raptacions, marxes i curses.

Descobria la capacitat de realitzar diversos tipus de salts.

Adquirir el control corporal realitzant girs transversalment I longitudinalment.

Treballar la capacitat de passar i rebre objectes, efectuant llançaments i recepcions.

Treballar la possibilitat  de colpejar un objecte, botant o xutant, per tal d’aconseguir el seu moviment i la seva conducció.

Capacitats Coordinatives.

A través de la coordinació conscient dels moviments, s’assoleix el control i domini dels propis moviments. Així s’assoleix, fomenta i possibilita la creació de nous esquemes motrius.

L'EDUCACIÓ FÍSICA A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Un cop definits els objectius de l’Etapa Infantil i posades les bases pel creixement i evolució de l’infant a través del seu desenvolupament psicomotor, s’arriba a una etapa on les bases funcionals del moviment ja estan definides i es pot realitzar un treball més centrat en les capacitats motrius.

La nostra societat considera actualment l'educació física com un factor important en el desenvolupament integral de la persona, que ha de contriubuir a la millora de la qualitat de vida personal i social, possibilitant la pràctica de les activitats corporals per tothom, sense distinció ni diferenciació de cap mena.

A l'Educació Prìmària l'Educació Física ha d'encaminar-nos a la cosecució de finalitats utilitàries, higièniques i ètiques que es concreten en el coneixement corporal, el domini de l'acció motriu en l'espai i la implicació de cadascú en les relacions afectives que s'estableixen al voltant de l'activitat física. Capacitats motrius, socials, afectives i cognitives s'interrelacionen permanentment, donant una dinàmica educativa molt activa i participativa.

Tenim sis grans blocs d’objectius i els continguts d’aprenentatge que se’n deriven, interrelacionar-se entre ells i que es treballen durant l’EP de diferent manera, segons el moment evolutiu de l’alumne i segons altres factors pedagògics:

  1. Consciència i control corporal.
  2. Habilitats Coordinatives: Habilitats motrius bàsiques.
  3. Habilitats Coordinatives: Habilitats motrius especifiques.
  4. Desenvolupament orgànic i corporal: Capacitats condicionals.
  5. Expressió corporal.
  6. Joc.

1.- Consciència i control corporal

Ajuts postural i domini de la lateralitat.

·        Fomentar la mobilitat de la  columna vertebral, cintura escapular i cintura pèlvica.

·        Fiançament del control de l'equilibri adoptant diferents postures relacionades amb les característiques de l'alumne i el seu entorn.

·        Diferenciació de la pròpia lateralitat (dreta-esquerra) utilitzant els diferents segments corporals.

Control de la respiració.

·        Fer-se conscient i controlar el procés d’inspiració-expiració i l'apnea.

·        Distingir entre respiració abdominal i toràcica.

·        Conèixer la coordinació de la repiració-moviment com eina de control i  relaxació.

Control tònic.

·        Descobrir i percebre la tensió-distensió segmentària i la contracció-relaxació dels músculs.

Organització de l'espai i del temps.

·        Adquisició de la capacitat arribar a l'apreciació  de distàncies, velocitats i acceleracions pròpies, dels altres i dels objectes de l'espai el temps, realitzant diferents tipus d’exercicis individual i grupal.

2.- Capacitats coordinatives: Habilitats motrius bàsiques.

·        Realització d’activitats individuals mitjançant l'ús del propi cos per a assolir el control corporal i l'elecció  de l'amplitud i freqüència òptimes en el desplaçament: a través de tota mena de quadropèdies, reptacions, marxes i curses. Caminar, córrer, trepar, reptar, gatejar, enfilar-se,

·        utilitzar el salt per a poder superar obstacles senzills a través de desplaçaments o bé amb l'ús d'aparells (saltímetre, mini-tramp, plint, poltre i cavall) o la tècnica adequada per a cada esport.

·        Adquisició i precisió en el manipulació d'objectes (pilotes principalment) per efectuar conduccions, llançaments i recepcions estàtiques i en moviment, amb i sense oposició. Passar. Interceptar, recepcionar, llançament, colpejos, bots, xuts, etc.

·        mantenir l'equilibri estàtic i dinàmic, variant l'alçada i la superfície de recolzament, amb la utilització d'estris (xanques, cordes, bancs suecs...). mantenir l’equilibri i realitzar equilibracions.

·        Procurar el control del cos efectuant girs transversalment i longitudinalment, ajudant-se de matalassos si cal, per resoldre situacions diverses. Realitzar tombarelles, rodes, girs de tota mena.

·        Fomentarem el control del cos en totes les habilitats motrius bàsiques mitjançant les coordinacions pròpies de cadascuna, fomentant i possibilitant la creació de nous esquemes motrius.

3.- Habilitats Coordinatives: Habilitats motrius especifiques.

L’assoliment, adquisició i domini de les habilitats motrius bàsiques, el control i consciència corporal, porten com a conseqüència la seva aplicació en tot un conjunt d’activitats motrius especifiques pròpies d’alguns esports que requereixen una especialització d’alguns esquemes motors.

D’aquí veque cal:

·        Fomentar i aplicar les habilitats motrius bàsiques (desplaçament, salt, llançament, recepcions, equilibris i girs), així com les seves coordinacions, a través de les activitats i tasques motrius pròpies dels jocs i  activitats  pre-esportives.

·        Desenvolupar les activitats pre-esportives bàsiques com:

Esports Individuals: Atletisme, esports de raqueta, natació, gimnàstica, etc.

Esports Col·lectius: futbol, handbol, bàsquet, dansa, beisbol, etc.

4.- Desenvolupament orgànic i corporal: Capacitats condicionals.

·        Desenvolupar la força, la velocitat, la resistència física  i flexibilitat com a qualitats físiques bàsiques de la persona.

·        Resistència física. Incidir de manera individual i grupal fent i curses de diferent durada i distància per assolir un correcte manteniment de ritmes constant.

·        Flexibilitat del cos. Realitzar diferents activitats en les quals, utilitzant les articulacions del seu cos, l'alumne aconseguiràel domini del màxim recorregut de les mateixes, en moviments diversos.

·        Capacitat de reacció motriu. Es fomentarà els canvis de direcció i sentit, i el temps de reacció corporal en curses curtes, mitjançant la presentació de diferents estímuls, acústics i visuals.

·        Adquisició de velocitat motora.  Es plantejarà exercicis en els quals hauran de mantenir el seu cos en moviments ràpids, davant de petites resistències durant un temps determinat, mitjançant ell mateix.

5.- Expressió i comunicació.

·        Representar amb mímica moviments espontanis, aspectes afectius segons models individuals, per parelles o de grup.

·        Plantejar situacions comunicatives on el nen haurà de descobrir amb diferents jocs els recursos expressius del seu cos amb l'exploració d'ell mateix.

·        Interpretar ritmes mitjançant el moviment del cos i amb la utilització de diferents aparells.

·        Expressar diferents estats d'ànim representant manifestant els sentiments i les idees.

6.- El joc.

Molts dels objectius plantejats anteriorment s’assoliran d’una manera lúdica, mitjançant diverses i variades activitats de joc.

·        Fomentar la pràctica esportiva manera lúdica, mitjançant jocs simbòlic o dramàtic, tradicionals, recreatius, corporatius, esportius, etc., per a que els alumnes gaudeixin dels mateixos.

·        Realització de jocs de manera espontània, per a observar com manifesten la seva personalitat.

RESUM DELS CONTINGUTS BÀSICS D'EDUCACIÓ FÍSICA

Consciència

i  Control  Corporal

Consciència

i  Control  Corporal

Lateralitat

Esquema  Corporal

Respiració-Relaxació

Control  Corporal

Organització Espacial

Organització Temporal

Habilitats 

Coordinatives

Habilitats

Motrius

Bàsiques

Desplaçaments

Salts

Girs-Rodolar-Capgirar

Equilibri

Rastreig-Gateig

Trepar-Enfilar-se

Llançar-Agafar

Passar-Interceptar

Colpejos-Bots

Conduccions-Xuts-Cop de Cap

Desenvolupament

Orgànic i

Corporal

Habilitats  Coordinatives

Capacitats

Condicionals

(Q F B)

Resistència

Força

Velocitat/Velocitat reacció

Flexibilitat

Habilitats Coordinatives

Habilitats

Motrius

Específiques

Iniciació

Esportiva

Danses

Atletisme

Gimnàstica

Pre-Bàsquet

Pre-Voleibol

Pre-Handbol

Pre-Fútbol

Pre-Beisbol

Activitats Alternatives

Expressió Corporal

i Dramatització

Expressió

Corporal

Representació-Mímica

Creativitat Motora

Expressió d'Emocions

Expressió del Ritme

Joc

Joc

Simbòlic i Dramàtic

Sensorial-Perceptiu

Cooperació-Oposició

Tradicional

Activitats a la Natura  -  Activitats Aquàtiques