A Gurb de la Plana, el dia 2 de juliol de 2.008, a les 21h30’ hores, es reuneixen els membres del Consell Escola i entre d’altres es tracten els següents punts en l’ordre del dia:

 

 

1.-  Aprovació de la  proposta d’usuaris del servei d’acollida de la sisena hora per al proper curs.

 

2.- S’aprova la proposta per a sis alumnes d’educació infantil que no dinen al centre, tenen germans que fan la sisena hora lectiva i l’horari de finalització és diferent a la dels seus germans, per poder gaudir de servei d’acollida de 12 a 1 del migdia.

 

3.-  Baremació i aprovació de la tramitació de sol·licituds de beques de transport i menjador, per al curs 2008-09.

Es presenten la proposta d’ajuts individuals de desplaçament no obligatori per a 58 alumnes que han sol.licitat aquest ajut, la proposta d’ajuts individuals de menjador no obligatoris per raons socioeconòmiques i/o geogràfiques per a 48 alumnes del centre i una proposta d’ajut individual de desplaçament i menjador obligatori per una alumna del Centre.

 

4.-  S’aprova el Pla d’acollida tant per a mestres com per alumnes elaborat en claustre

 

5.-  S’aprova la memòria anual

 

6.-  Es presenta el Projecte de Direcció per al període 2008-2012

 

7.-  Joan Roca informa que pel setembre podrem comptar amb la figura d’un conserge, cal concretar l’horari i les tasques concretes a fer.