A Gurb de la Plana, el dia 26 de maig de 2.008, a les 21h30’ hores, es reuneixen els membres del Consell Escolar i d’entre d’altres es parla dels següents punts:

 

 

1.-  Aprovació del calendari escolar del curs 2008-09.

Escoltades les intervencions dels membres del Consell es passa a votació i s’acorda per 8 vots favorables i 3 en contra ( les ¾ parts) sol·licitar jornada intensiva del 8 al 23 de juny de 2009.

Com a dies de lliure disposició el 10 d’octubre i el 3 de novembre de 2008 i el 19 de març de 2009.

Els dies marcats per l’Ajuntament seran el 30 de novembre i l’1 de juny.

També es demana la tarda del 3 d’abril en comptes de la del 19 de desembre.

 

2 .- Presentació dels atorgaments d’ajuts del programa Entrem als museus.

Es comunica que ens han concedits ajuts per a la realització del taller del pa i la visita al Museu arqueològic de l’Esquerda per uns imports de 123.03€ i 160.5€ respectivament.

 

3.-  Proposta de reutilització de llibres de text a cicle Inicial.

Es proposa començar la reutilització de llibres de text i altre material a partir de cicle inicial.

Aquest final de curs els alumnes de 1r i 2n deixarien els llibres de música i els alumnes que comencin 1r pagarien la quota.

S’accepta la proposta.