El moviment harmònic simple.

Solem dir que el so d'una determinada nota musical es representa gràficament per la funció sinus. Aquesta representa un moviment vibratori anomenat, moviment harmònic simple, que és aquell que s'obté quan els desplaçaments del cos vibrant són directament proporcionals a les forces causants d'aquest deplaçament.

Un exemple d'aquest moviment es pot trobar a partir del desplaçament d'un punt qualsevol al voltant de tota la longitud d'una circumferència.

Quan un punt (P) recorre una circumferència amb velocitat uniforme, la seva projecció (Q) sobre qualsevol dels diàmetres d'aquesta, realitza un tipus de moviment harmònic simple. Cada instant que el punt es trobi en un dels quatre quadrants de la circumferència, es traçarà una perpendicular des del punt a un diàmetre fix de la circumferència. A mesura que el punt escollit es mou a velocitat uniforme, el punt projectat en el diàmetre, realitzarà un moviment oscil·latori rectilini.

Per representar gràficament (en una funció) el moviment harmònic simple d'un punt, es prenen com abscisses els temps mesurats com a fraccions del període (T/12, T/6, T/4 ...) que és el temps que aquest punt triga a donar una volta complerta a la circumferència; i com a ordenades les successives elongacions del mateix. La corba resultant és una sinusoide, ja que la variació del temps t, es tradueix com una variació del sin x, on x és l'angle que forma el radi amb el semieix positiu d'abscisses (x és proporcional al temps).