Les progressions aritmètiques i geomètriques

Anomenem progressió aritmètica a tota successió real en la que cada un dels termes (excepte el primer) s'obté de l'anterior sumant-hi una constant que és denomina diferència.

  • Exemple 1: La successió: 2, 4, 6, ... , 2n, ... és una progressió aritmètica creixent la diferència de la qual és 2.
  • Exemple 2: La successió: 8, 7'5, 7, 6'5, 6, ... és una progressió aritmètica decreixent de diferència -0'5.

Una progressió geomètrica és creixen quan la diferència és positiva i decreixent quan és negativa.

Anomenem progressió geomètrica a tota successió real en la que cada un dels termes (excepte el primer) s'obté de l'anterior multiplicant-lo una constant que és denomina raó de la progressió.

  • Exemple 1: La successió: 1, 2, 4, 8, ... , 2n, ... és una progressió geomètrica creixent la raó de la qual és 2.
  • Exemple 2: La successió: 2, -2, 2, -2, 2, ... és una progressió geomètrica oscil·lant de raó -1.
  • Exemple 2: La successió: 4, 2, 1/2, 1/4, ... és una progressió geomètrica decreixent de raó 1/2.

La raó i el primer terme ens determinen el caràcter de la progressió.

Raó/1r terme Positiu Negatiu
>1 Creixent Decreixent
entre 0 i 1 Decreixent Creixent
<0 Oscil·lant Oscil·lant

Un exemple de progressió geomètrica és la successió de les freqüències de les notes en l'escala temperada. És una progressió geomètrica de raó