L'EDIFICI

Al marbre que es veu a la façana diu: "Fueron adquiridos los terrenos de este edificio por el Ayuntamiento presidido por D. Ramon Cama Sagarra. El acto de colocación de la primera piedra se celebró el día 16 de agosto de 1925, siendo presidido por el ilustre Sr. Delegado Gubernativo D. José Fernández Bosch y el Alcalde D. Luis de Caralt Fors." "Los cimientos se abrieron en noviembre de 1926." "Estas escuelas Municipales se terminaron e inauguraron el 14 de agosto de 1927." Arquitecto Director: D. Julio Mª Fossas, constructores: Sres. Pallàs, Gamandé y Donadeu.

La realitat no va coincidir amb les dates de la placa, ja que la primera pedra es va col·locar un dia abans i la inauguració va ser el dia 28 d'agost de 1927. (A la fotografia del mig es pot observar les vivendes dels mestres que formaven part del conjunt arquitectònic.)

Personalitats el dia de la inauguració: El fotògraf Caballé, de Mataró que solia venir a Malgrat periòdicament a fer "retrats", va fixar aquells actes per la posteritat.
Aquí es pot observar una aula amb els seus pupitres de fusta, els passadissos centrals i la porta de la biblioteca del centre.
   
Fotografía cedida per Na Francisca Busquets Estany, es localitza a la tercera fila.(Temps de la República: hi ha nens i nenes)
Grup de nens amb el mestre Fernando Montero (1944 aprox.) Foto facilitada per l'Anton Fontrodona Montals: exalumne i el quart per l'esquerra dels que estan drets.
Temps de la República, nenes disfressades per Carnestoltes