EL MARESME


Extensió: 397 km2
Població: 318 891 h [1996]

Comarca de Catalunya. Cap de comarca, Mataró. S'estén des de la Serralada Litoral fins a la mar, i des de Montgat fins a la Tordera. Lloc de pas, des de temps molt antic, seguint les proximitats de la costa, és una comarca molt coneguda i molt poblada. Morfològicament pot dividir-se en dues parts: el vessant oriental de la serralada i la plana que s'estén al seu peu, davant la mar. A la zona muntanyosa els materials són en llur gran majoria granítics, solcats per petits o grans dics de roques més dures, però en general és un granit fàcilment atacable per l'acció química de l'aigua i la temperatura al sector occidental (de Montgat a Sant Vicenç de Montalt). Aquest granit aixecà materials paleozoics, esquistosos, els quals, arrabassats en moltes bandes per l'erosió posterior, han sobreviscut encara al sector oriental, especialment al Montnegre, Hortsavinyà, Sant Pere de Riu, costes de Calella i Sant Pol i, en part, a Canet i Arenys, on la conservació d'aquests materials ha fet que les alçades màximes (759 m alt) estiguin uns 200 m per damunt dels altres cims. Les diferències d'alçada són degudes també a les falles transversals, que han dividit la serralada en un conjunt de blocs més o menys basculats, com el de Sant Mateu, al Corredor, i el del Montnegre. Les condicions morfogenètiques han produït unes formes gastades, aplanades, a la carena, en evident contrast amb els vessants, pendents a causa de l'atac de les aigües, en el gran desnivell davant la Mediterrània. Vers el fons de la comarca cal distingir els granits erosionats, aplanats, a la part baixa, solcats pels cursos d'aigua descendents enmig de planes al·luvials, i el rebliment quaternari del fons de la plana, davant la mar. Aquesta plana és més extensa des del Masnou a Sant Vicenç de Montalt; des de Caldetes a Sant Pol els contraforts muntanyosos arriben fins a la mar, i els pobles resten encaixonats dins les velles cales, destruïdes més tard pel pas de la línia del ferrocarril; tot seguit vénen les costes de Calella, preludi de la Costa Brava. Des de Calella a Malgrat es reprèn la planura, formada per la retenció del delta de la Tordera pel cap de Calella.

La població comarcal ha continuat creixent, sobretot la dels municipis de la part sud. Dels 253 527 h del 1981 s'ha passat als 293 104 h del 1991, que representa un augment del 15,6%. El 1986 (amb 269 502 h) la població activa treballava fonamentalment en el sector secundari (47,3%), però amb una tendència a la puja del sector terciari (46,4%) i una pèrdua relativa del sector primari (6,3%). Malgrat la reculada de l'activitat agrícola, el Maresme és la comarca on es practica l'agricultura més intensiva de Catalunya. La superfície conreada el 1986 només representava el 20% de la superfície total i la majoria (68,9%) és de regadiu. La patata encara és l'espècie més conreada, seguida de les hortalisses, que representen més de la meitat de la superfície conreada i tenen un valor econòmic superior al de la patata. La floricultura continua creixent, i a la comarca hi ha el 80% de la superfície que hom li dedica a Catalunya. El 1988 s'obria a Vilassar de Mar el Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya, per ajudar a comercialitzar la floricultura. Quant al sector secundari, és la quarta comarca més industrial del Principat. L'especialització és encara el gènere de punt, que representa el 60% de la producció de tot l'estat. Però també destaquen altres sectors: la fabricació de materials de construcció, la confecció tèxtil, la metal·lúrgica i la química. Encara que a tots els municipis de la comarca hi ha indústria, aquesta es concentra a Mataró (el 50% dels assalariats del sector secundari). No es tracta de grans complexos industrials, sinó més aviat d'empreses petites o mitjanes. Dins el sector terciari, el subsector principal és el comerç (31%), seguit de l'hosteleria (12%), que presenta un creixement més significatiu de les ocupacions, juntament amb la sanitat i l'educació. El motiu de l'augment d'aquest sector és l'increment experimentat per les segones residències i l'aveïnament de molts barcelonins a la comarca. El turisme continua essent-hi important, sobretot a la part nord. Quant a les comunicacions s'està construïnt una autopista que enllaçarà Mataró amb Granollers.

El 1995 la població del Maresme era de 317 474 h. Els ritmes de creixement demogràfic dels darrers anys han continuat essent elevats (15,6% entre el 1981 i el 1991), molt per damunt de la mitjana catalana, a causa, en bona part, de la progressiva transformació d'habitatges secundaris en principals, especialment en els nuclis més propers a Barcelona. La disminució de la taxa de natalitat i la tendència a l'envelliment no són tan acusades com en altres comarques de l'àmbit metropolità i els saldos migratori i vegetatiu són encara positius. La taxa d'activitat del Maresme és del 55,96% (1991), i es manté gràcies a l'augment en el nombre d'actius i a l'increment global de la població. El terciari (hoteleria, restauració) és el sector predominant (47,31% el 1991) a tots els municipis excepte Mataró, Argentona, Tordera i Palafolls, on la indústria és predominant. Tot i això, l'estructura econòmica comarcal pot considerar-se prou diversificada i equilibrada, ja que l'agricultura intensiva i orientada al mercat barceloní té un pes decisiu tant en l'economia com en els usos del sòl de la comarca. La creixent mobilitat laboral observada entre el 1986 i el 1991 (tant interna com amb relació a les comarques veïnes) palesa la creixent cohesió dels municipis del Maresme entre ells i la seva integració al context metropolità barceloní. Aquest fet està relacionat amb les tradicionalment fàcils comunicacions per l'eix costaner fins a Barcelona (carreteres, autopista, ferrocarril), que s'ha incrementat amb la prolongació de l'autopista A-19 fins a Palafolls i l'obertura de l'autopista Mataró-Granollers (a través del túnel de Parpers i com a primer tram del quart cinturó). A partir dels resultats de les eleccions municipals del maig de 1995, el consell comarcal és constituït per 15 consellers de CiU, 9 del PSC, 4 del PP, 3 d'ERC i 2 d'IC-EV.

El Maresme perdé impuls el 1999, amb un creixement del 3,1%, per sota de la mitjana, com a conseqüència de la desacceleració de la indústria i de la caiguda del sector primari. Els veritables motors comarcals foren els serveis i, sobretot, la construcció. La producció d'hortalisses, al voltant de dues terceres parts de la producció agrària de la comarca, presentà un mal exercici, igual que la pesca, el 15,8% de l'activitat primària. La forta especialització industrial en el tèxtil (40% de la producció total sectorial) influí decisivament en l'alentiment del sector. Com a la majoria de comarques, la construcció fou l'àmbit més dinàmic, afavorida per l'expansió de l'edificació residencial resultat de la descentralització de població de l'àrea metropolitana de Barcelona. El sector turístic fou el principal impulsor del ram terciari i, pel seu fort dinamisme, aportà al voltant de l'11% del PIB sectorial. Les afiliacions a la seguretat social cresqueren el 1999 el 7,7%, menys que altres zones, fins arribar a 68 846 cotitzants, augment impulsat per la construcció. L'atur registrat baixà al 6,3% (11% al principi dels anys noranta). Durant aquesta dècada, el Maresme acumulà un creixement del 22,81%, per sota de la mitjana, a causa de l'alentiment del tèxtil. L'índex mitjà del PIB per persona fou en 1990-99 del 73% amb relació al global català, amb 5 595,01 euros el 1999, afectat per una piràmide demogràfica més nodrida que altres comarques. La renda bruta familiar disponible el 1996 fou de 10 312,89 euros, el 109,6% de la catalana.

L'any 1998 se censaren 329 488 h, amb una densitat de població de 830 h/km2. En el període intercensal de 1991-98, la comarca cresqué 36 385 h, a un ritme anual de l'1,6% (en 1981-91, el creixement absolut fou de 39 576 h, a un ritme anual de l'1,4%). Tots els municipis han crescut, alguns fins i tot han duplicat o triplicat la població respecte del cens del 1981: Alella ha passat de 3 381 h el 1981 a 7 889 h el 1998; Cabrera de Mar, de 1 703 h a 3 561 h; Cabrils, de 1 472 h a 4 112 h; Dosrius, de 737 h a 2 538 h; Sant Andreu de Llavaneres, de 2 949 h a 6 418 h; Sant Cebrià de Vallalta, de 614 h a 1 470 h, i Santa Susanna, de 509 h a 1 660 h. El cap comarcal, Mataró, amb 103 265 h, concentra el 31,3% de la població total. Únicament dos municipis no superen el miler d'habitants: Òrrius, amb 419 h el 1998, i Sant Iscle de Vallalta, amb 725 h. L'estructura d'edats és la d'una comarca adulta amb una certa tendència al rejoveniment. El 1996 el 16,3% de la població tenia menys de 15 anys, el 13,9% més de 64 anys i el 69,8% era població adulta. El 1996 la població activa era de 146 467 h, 116 390 h dels quals estaven ocupats en els diferents sectors econòmics: 4 268 en el sector primari (3,6%), 39 355 en la indústria (33,8%), 7 832 en la construcció (6,7%) i 64 935 en els serveis (55,9%). La superfície agrícola censada el 1996 era de 9 398 ha. Tot i una incipient activitat ramadera, aquesta és poc destacada en el conjunt de Catalunya. El 1997 se censaren 22 093 caps de bestiar porcí, 10 535 caps de bestiar boví, 10 836 caps d'oví i 1 366 de bestiar cabrú. Pel que fa a la pesca marítima, el 1998 els ports del Maresme (Arenys de Mar i Mataró) capturaren el 7,4% del total del peix pescat a Catalunya (3 069 tones per valor de més de 8 milions d'euros), essent el port d'Arenys de Mar el que comercialitzà més gènere (2 881 tones de captures per valor de 7 milions d'euros). La indústria es localitza als municipis d'Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, el Masnou, Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. L'oferta hotelera i de places de càmping és especialment destacable, amb 35 312 places hoteleres el 1999 (la segona comarca de Catalunya) i 18 179 places de càmping. El consell comarcal format després de les eleccions del 1999 quedà constituït per 12 consellers de CiU, 12 del PSC-PMC, 4 del PP, 3 d'ERC-AM i 2 d'IC-V-EPM.

 


S'aprova el pla especial del Montnegre-Corredor perquè sigui parc natural. Aquest parc tindrà 15.010 hectàrees, comprèn terrenys de tretze municipis de dues comarques, el Maresme i el Vallès Oriental, i ocupa la Serralada Litoral des d'Argentona fins a Tordera.
10/03/1989

 


S'inaugura el Congrés de Cultura del Maresme, que té el repte de vertebrar la comarca mitjançant els agents culturals.
21/01/1994

 


El ministre d'Obres Públiques inaugura la nova autopista del Maresme que uneix Cabrera de Mar amb Palafolls.
21/06/1994

 


Presentació d'"El Punt del Maresme"
01/02/1995
Es presenta amb una festa al local Das Andere de Mataró el número 1 del diari "El Punt del Maresme". El nou diari, edició per al Maresme d'"El Punt" de Girona, és editat per l'empresa Edicions Periòdiques del Maresme SA, és dirigit per Josep Riera i Manuel Cuyàs n'és el director general.

 


Desplegament dels Mossos d'Esquadra a l'Alt Maresme
01/11/2002
El conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el conseller de Governació, Xavier Pomés, inauguren la caserna dels Mossos d'Esquadra de Mataró, un equipament que actuarà com a seu de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) del Maresme. El centre té una dotació de 190 agents, la meitat dels quals s'han desplegat a la comarca per a assumir les competències de seguretat ciutadana i trànsit. El mateix dia entra en funcionament l'ABP d'Arenys de Mar, amb 86 agents. El desplegament al Maresme es completarà la tardor del 2003 amb la inauguració del centre de Premià de Mar.

 

 
http://www.grec.net/cgibin/heccl2.pgm?NDCHEC=0040147&PGMORI=A