Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Projecte GEP

 

Des d’aquest curs escolar participem del projecte GEP que promou i organitza el Departament d’Ensenyament.
Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua anglesa; fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en aquesta  llengua, i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular.
Aquest treball  s’ha vinculat a les àrees de Medi Natural i Social i a la realització de projectes en aquestes àrees en llengua anglesa a Cicle Superior d’Educació Primària.
Pretenem:
- Millorar la competència comunicativa en llengua anglesa
- Desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals)
- Fomentar el treball cooperatiu i per projectes
- Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre)
- Adquirir coneixement i estratègies d’intercomprensió
- Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

 

 

Etapes educatives

Actualment aquest projecte s'està duent a terme amb els alumnes de cinquè i sisè.

 

Projectes

Els alumnes de Cicle Superior faran dos projectes en llengua anglesa. Un es farà dins de l'assignatura de coneixement del medi natiral i l'altre dins de coneixement del medi social.