Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Menjador escolar

Informació general

L'escola disposa de servei de menjador de 12:30 a 15 hores.

El pagament d'aquest servei és pot fer fent un ingrés bancari en una de les oficines del BBVA.
El procediment és el següent:
1 Accedir sense targeta/llibreta
2 Operacions sense targeta o llibreta
3 Pagaments
4 Servei pagaments EXPRESS
5 Introduir CODI EMISSOR : 59803825 Continuar
6 Introduir SUFIX : 000  Continuar
7 Introduir observacions : Es molt important introduir aquestes dades i amb aquest ordre.
- Nom i cognoms del/de la nen/a
- Curs
- Nom de l’escola
 Continuar
8 Introduir import a pagar : € i introduir bitllets al caixer  Continuar
9 Reviseu les dades del rebut i premeu  Continuar
10 Realitzant operació.
11 Imprimir justificant  Continuar
Us lliurarà 1 justificant amb totes les dades i el canvi en monedes si escau .RECORDEU QUE EL JUSTIFICANT L’HEU DE FER ARRIBAR A LA COORDINADORA DEL SERVEI DE MENJADOR .

El Pagament també es pot fer a “LA CAIXA”.

Procediment: El Caixer ha de disposar de teclat amb lletres o ser SERVICAIXA. No pot ser caixer amb teclat només numèric
1. Introduir targeta de pagament o llibreta SELECCIÓ IDIOMA
2. Clicar: PAGAMENTS
3. Clicar: PAGAMENTS SENSE CODI DE BARRES (Us demanarà PIN)
4. Clicar: COL.LEGIS I MATRÍCULES
5. Clicar: AMB EL CODI DE L’ENTITAT
6. INTRODUIR EL CODI 0380503
apareix 0380503 SERHS FOOD AREA, S.L.
7. Posar l’import a ingressar.
8. Surt una pantalla on cal posar REMITENT (dades del nen/a,curs,escola) AQUEST CAMP ÉS OBLIGATORI, SI NO S’EMPLENA NO US DEIXA SEGUIR
9. Apareix la pantalla de comprovació de dades i podeu CORREGIR O CONFIRMAR
10. En CONFIRMAR es fa el càrrec i el caixer us lliurarà 2 justificants amb el mateix número de control.
11. CAL PRESENTAR EL JUSTIFICANT OBLIGATÒRIAMENT A LA COORDINADORA DEL MENJADOR CENTRE PER QUE QUEDI COMPTABILITZAT EL PAGAMENT I ES PUGUI FER ÚS DEL MENJADOR
12. L’altre justificant és per la família.

També es pot fer a través d'una domiciliació bancària.

El preu és:
- Usuaris fixes de 3, 4 o 5 dies a la setmana (sempre els mateixos): 6,20 €
- Usuaris germans al mateix centre de 2, 3, 4 o 5 dies a la setmana (sempre els mateixos): 6,20 €
- Usuaris fixes de 1 o 2  dies a la setmana: 6,80 €
- Usuaris esporàdics, ús puntual no regular. 6,80 €