Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

 

Qui som?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normes de funcionament

HORARI ESCOLAR

De 9 a 12:30 h pel matí i de 15 a 16:30 h. per la tarda.


 

ENTRADES
Alumnat d’Educació Primària:
L'entrada a l'escola per tot l'alumnat es farà pel carrer Puigmal. Els pares s’hauran d’acomiadar d’ells a la porta de l’escola.

SORTIDES
Per recollir els alumnes els pares/mares podran accedir a l'espai reservat a l'entrada de l'escola.
La porta del carrer Puigmal, s'obrirà a les 12,25 h. del matí i a les 16,25 h. de la tarda.

HORARI DE VISITES
L'escola valora molt positivament, en el seu projecte educatiu, les comunicacions que els/les pares/mares dels alumnes vulguin fer amb el professorat, però, amb la finalitat de no entorpir la dinàmica escolar, creiem convenient establir uns mecanismes perquè això sigui possible.
Les reunions poden ser demanades pel mestre/a de l'alumne/a o pot ser a petició de la família. En aquest cas cal posar-se en contacte amb el tutor/a fent-li arribar una nota per escrit. En el cas dels alumnes que tinguin agenda es pot fer a través d'aquesta.
L'horari general de visites amb el professorat serà el dijous de 12:30 a 13:30.
Excepcionalment el professorat podrà atendre als pares/mares que així ho sol·licitin en visites concertades prèviament.
Els pares/mares de l'alumnat d'Educació Infantil que vulguin comunicar quelcom als corresponents tutors/es ho podran fer al professor/a que estigui a la porta d'entrada de l'edifici d'Educació Infantil que s'encarregarà de passar l'avís a les corresponents tutores

 

EXCURSIONS
Cada nivell realitzarà les sortides i excursions que, relacionades amb la programació, hagin estat proposades per l'equip de mestres i aprovades pel Consell Escolar. Els alumnes hauran de portar una autorització signada que té validesa durant tot el curs escolar.
Abans de cada sortida el tutor o tutora comunicarà a les famílies la data i el preu.

 

 

ASSISTÈNCIA
L'assistència a l'escola és obligatòria. Aquells alumnes que per una o altra raó no puguin assistir algun dia a l'escola, hauran de portar un justificant al tutor/a corresponent. Des de 3r fins a 6è aquesta justificació es podrà fer a la mateixa agenda de l’alumne.

 

INFORMES.
Amb periodicitat es notificarà per escrit als pares quin ha estat el procés d'aprenentatge del seu fill/a.
Educació Infantil: Informes a finals de gener i juny.
Educació Primària a finals de cada trimestre.

 

HORARI DIRECCIÓ I SECRETARIA
L'horari d'atenció als pares/mares de secretària i direcció serà el següent:
Secretaria: Dimarts i Dijous de 9 a 13 i de 15 a 16:30 h.
Direcció:
Matins: Dilluns de 9 a 10
Dimecres de 11:30 a 12:30.


Tardes: Dimarts i dijous de 15 a 16:15