Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Orientació pedagògica

 

Orientem el currículum de cada alumne en funció de la seva diversitat, articulant paràmetres d'atenció que permetin atendre eficaçment els alumnes que es van diferenciant com a resultat de la pròpia escolaritat, dels contextos personals i familiars o de deficiències sensorials, motrius o intel·lectuals.


Els alumnes que presenten dificultats acadèmiques  disposen de mestres de reforç  i/o de mestres d’Educació Especial, per tal de que puguin superar les seves dificultats. Els alumnes que tenen dificultats de parla disposen d’un mestre especialista en reeducació i llenguatge.
Tot el treball que es porta a terme amb l’alumnat que presenta dificultats acadèmiques importants està coordinat i supervisat per la Comissió d’Atenció a la Diversitat.
Aquesta comissió està formada per una psicopedagoga, els coordinadors de cada cicle, els mestres especialistes d’Educació Especial i un membre de l’Equip Directiu.


El tutor/a de l’alumne comunica a les famílies totes les actuacions que es duen  a terme i intentem que hi hagi una estreta col·laboració família i escola. Col·laboració que és important amb tots els alumnes, però que en aquest casos és més important encara.
Del treball realitzat i dels progressos acadèmics les famílies reben informació de tots els especialistes que treballen amb l’alumne.

Que volem?

El nostre objectiu és ajudar a que els nostres alumnes puguin construir els seus aprenentatges segons les seves capacitats, dotant-los dels instruments necessaris per arribar-hi. Partint del reconeixement de que tots els nens i les nenes tenen capacitat per aprendre, pretenem que puguin arribar a desenvolupar al màxim les seves capacitat.

 

 

 

 

L'educació és la porta a la resta dels drets

Katerina Tomasevski