Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314i

 

 

Com som?

Servei educatiu de qualitat orientat a l'èxit escolar dels nostres alumnes.
El nostre objectiu és ajudar a que els nostres alumnes puguin construir els seus aprenentatges segons les seves capacitats, dotant-los dels instruments necessaris per arribar-hi.

Partint del reconeixement de que tots els nens i les nenes tenen capacitat per aprendre, pretenem que puguin arribar a desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Apostem per la formació integral, equilibrada i coherent dels nostres alumnes respectant la diversitat individual i cultural com a factor vertebrador d'una societat democràtica i que vol compensar desigualtats socials.

Ens esforcem a oferir una formació personalitzada, basada en el seguiment individual de cada alumne/a i en la coordinació de tot l'equip pedagògic del centre amb les mares i els pares.

Assoliment de les competències bàsiques.

Considerem fonamental que els nostres alumnes tinguin un bon nivell competencial al finalitzar l'etapa escolar. Aquest treball està en relació directa amb la realitat dels nostres alumnes i pretenem que sigui vivencial i orientat a comprendre la realitat que els envolta.

 

Ens proposem ...

Treball de les emocions.

Considerem imprescindible fomentar i potenciar unes relacions positives, d'afecte i col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del seu grup classe com a la resta de companys i companyes de l'escola. Necessitat d'afecte i col·laboració, també, extensible entre l'alumnat i les persones adultes.

Cooperació família i escola. Responsabilitat compartida.

Donem molta importància a la participació de les famílies en tot el procés educatiu. El treball conjunt família-escola és un pilar fonamental per aconseguir l'èxit acadèmic dels alumnes.