Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Treball per projectes

 

Els projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. És tan important el que s’aprèn com el camí que es fa. Fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults (pare, mare o mestres), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors. Els projectes impliquen una manera de fer que afavoreix la iniciativa i l’autonomia en el treball.

Considerem els projectes una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca. El procés del projecte també afavoreix la implicació de la família i altres persones externes al grup classe. Un projecte neix dels interrogants que es plantegen els propis alumnes i a partir d’aquí es concreta la situació que cal resoldre. 

Per fer-ho, és imprescindible diferenciar entre allò que ja se sap i allò que es necessita aprendre, pensar en les fonts on es pot obtenir informació, seleccionar-la i integrar-la amb els coneixements que ja tenim i, finalment, ser capaç de comunicar-la. Mica en mica, els nens i nenes van prenent consciència d’aquest procés, que els permetrà assolir nous coneixements. D'aquest procés n'anomenem “aprendre a aprendre”.

Assignatures

A l'escola, les assignatures de Coneixement del Medi Natural i del Medi Social es fan a través de projectes.

Educació Infantil fa projectes per treballar les àrees de Descoberta d'un mateix i dels altres.