Escola Calvet d'Estrella

Carrer Mont Blanc, 34. 08207-Sabadell. Telèfon 937161314

 

 

Serveis

 

L'Escola ofereix els serveis de tutoria, de grup i individualitzada de l'alumnat, orientació familiar i educació especial.

Disposem d'un servei psicopedagògic, per tractar problemes d'aprenetage i/o conducta. Una psicopeagoga treballa conjuntament amb els mestres i coordina les possibles actuacions.

Quan és necessari ve al'escola un professional de reeducació del llenguatge per aquells alumnes que tenen dificultats de parla.

Disposem de servei de menjador ( gestó unificada de menjador escolars coordinat per l'Ajuntament de Sabadell).