Antecedents històrics de l'Escola Nadal
1919 - Es constitueix l'Escola Graduada de nens a l'edifici de "Les Hipoteques", donació
del Sr. Pedro Álvarez

1922 - S'inicien les classes d'adults.

1924 - Comencen les classes de gimnàstica, seguint la "Cartilla Gimnàstica" del "Directorio Militar".

1925 - Participació de l'Escola en la manifestació de simpatia a D. Alfons XIII.

1928 - Gran èxit en l'exposició de treballs escolars, inaugurada per l'Exm. Sr. Governador Civil de la província.

1930 - Instal·lació d'aigua potable a l'escola. Mor el Sr. Pedro Álvarez.

1931 - Es nomenat director el Sr. Alfredo Lahoz Burgos.

92 ANYS EDUCANT A SANT FELIU

L'Escola Nadal està estretament vinculada a l'evolució de l'ensenyament públic a Sant Feliu de Llobregat i la seva història s'ha de contextualitzar en funció dels canvis progressius d'ubicació de les seves instal·lacions i les transformacions socials de la ciutat.


I.- De les escoles unitàries municipals a l'escola graduada, donació del Sr. Pedro Álvarez

L'any 1910 hi havia a Sant Feliu de Llobregat tres escoles unitàries municipals, dues de nens i una de nenes.
Una unitària de nens, regida pel Sr. Tamayo, estava ubicada en uns baixos de la Casa de la vila. Les altres dues, la del Sr. Planas i Na Teresa Riera, es trobaven en un local situat al carrer de les Creus.
Tots tres professors coincideixen que cal millorar les seves condicions tant higièniques com de salubritat, i demanen una més activa col·laboració dels pares.
La realitat de la situació escolar d'aquell temps es posa de manifest en l'acte celebrat amb motiu de la visita d'inspecció practicada pel titular del Districte, el Sr. Frederic López Amo. Aquest senyor enumera les deficiències observades, que ho són en grau superlatiu, en les condicions higièniques, en el material, en els llibres de text i en les pràctiques de l'ensenyament. Puntualitza que si apliqués les disposicions de la legislació vigent, les hauria de clausurar totes.
Declara, però, que se sent optimista davant la bona disposició de l'Ajuntament decidit a construir uns nous edificis que reuneixin les degudes condicions.
Malgrat bons desitjós, la situació de l'ensenyament va continuar en la mateixa tònica fins arribar al 1919 en què el Sr. Pedro Álvarez fa la donació d'un edifici, a l'ajuntament, amb la finalitat que es destini a Escoles Nacionals Graduades.


Escola Nacional Graduada de Nens a l'edifici donació del Sr. Pedro Álvarez.
Professors (d'esquerra a dreta) Srs. Onieva, Manuel Tamayo i Josep Serra.

 

1936 - A la Ciutat de les Roses (abans Sant Feliu), mor el Sr. Lahoz Burgos.

1937 - Trasllat de les Escoles Unitàries de nens i Unitària de nenes, a la Torre Nadal, com a Escola Graduada Mixta.

1939 - es deixa d'impartir la coeducació i es torna a l'edifici de "Les Hipoteques".

1946 - L'Escola Graduada de nens es trasllada de nou a la Torre Nadal.

1955 - Es constitueix una Escola Graduada de nenes de 4 grups.
El Sr. Prudencio Romero es fa càrrec de la Direcció de l'Escola Graduada de nens.

II.- De les escoles Nacionals Graduades de l'edifici de "Les Hipoteques" a la Torre Nadal del Cos de Can Nadal.

El dia 5 de juliol de 1919 el Sr. Pedro Álvarez, davant del notari Sr. Leandre Figuerol, fa la donació de la finca denominada "Les Hipoteques" a la Vila, situada a l'avui carrer Laureà Miró, 42-48, per mitjà de la Cooperació Municipal, amb la condició d'instal·lar una Escola Graduada. Es fa constar en l'acta de cessió:
1. Que no es podrà destinar la finca a altres usos que no siguin el de l'ensenyament públic.
2. Que es crearà un patronat per vetllar el compliment dels acords.
3. Que el manteniment de l'immoble correspon a l'Ajuntament.
Aquesta donació possibilita la creació d'una escola Graduada, tan demanada pels mestres, que permetrà millorar la qualitat de l'ensenyament públic.
L'edifici principal estarà ocupat per l'Escola graduada de nens de tres graus a càrrec dels professors Sr. Manuel Tamayo, en funcions de director, i dels Sres. Miquel Onieva i Josep Serra. L'escola Unitària de nenes, regentada per Na Teresa Rius, ocuparà un antic garatge de l'immoble.
Si bé de moment la nova ubicació va solucionar en part les deficiències de l'ensenyament públic, les demandes dels santfeliuencs, anaven encaminades a aconseguir la creació d'un nou centre amb la subvenció del " Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes".
L'any 1932 la Comissió Gestora de l'Ajuntament elabora el "Pla de Reforma del Sector Occidental" que contempla l'adquisió, per part del municipi, de la finca "Clos de Can Nadal". Aquest pla possibilitarà la construcció d'un Grup Escolar al Parc Nadal.

Escoles Graduades de nens, donació del Sr. Pedro Álvarez, al carrer Laureà Miró

 

 

L'any 1934 hi ha a Sant Feliu una població escolar de 980 nens, entre ensenyament públic i privat, sobre cens total de 7.000 habitant i es veu la necessitat de construir un grup escolar de 10 graus: quatre de nens i quatre de nenes i dos de parvularis. L'Ajuntament sol·licita als professors un informe en què es valori la necessitat d'aules i, alhora, com han de ser aquestes instal·lacions.
L'any 193 amb la supressió de les escoles privades i de tipus religiós queda més de la meitat del cens escolar (1.100 alumnes) desatès per manca de locals i mestres. No obstant, aquesta deficiència és subsanada amb l'habilitació per a escoles, de la Casa-Torre i la Casa Casanovas "Casa de les Bruixes" de la finca municipal "clos de Can Nadal". Aquest edificis primerament acolliran l'Escola Nova Unificada(CENU) mentre es fan obres d'adequació del local de les religioses Mercedàries.
Es torna novament a insistir en la necessitat de la construcció d'unes escoles noves d'acord amb concepcions pedagògiques modernes i es considera perfectament viable el projecte de l'any 1932 al parc Nadal, si bé els plànols existents, haurien de ser objecte d'alguna modificació, entre altres motius per implantar-se la coeducació escolar.

 

Aula de la Torre Nadal

 

1957 - Es crea un 5è grau a l'escola de nenes.
S'inicia l'organització d'una Biblioteca Escolar.
L'Inpsector del "frente de Juventudes" suggereix que l'acte d'hissar i d'arriar bandera es faci, només, dilluns i dissabte, respectivament.

1958 - Es formen equips de futbol, bàsquet i handbol.

1963 - Les Escoles Graduades de nens i nenes es fusionen, en una Agrupació Escolar, sota la direcció única de la Sra. Jesusa Varona.

III.- De les Escoles Graduades de la Torre Nadal al Colegio Nacional Mixto Lahoz Burgos

L'any 1937 la inspectora autoritza el trasllat de les Escoles Nacionals, a la Torre Nadal i annex "Casa de les Bruixes" de propietat municipal, i així es fusionen en un sol Grup Escolar de 10 graus, la direcció del qual restarà a càrrec del Sr. Ramón Otero.
Fins l'any 1939 es practicarà la coeducació seguint les orientacions de l'Escola Moderna.

Un cop acabada la Guerra, les Escoles Nacionals tornen a ocupar les dependències de l'edifici donació del Sr. Pedro Álvarez.

El 31 de desembre de 1942 la Comissió Gestora de l'ajuntament, previ informe de l'arquitecte municipal el Sr. Climent Maynes, acorda:
1. Que les actuals Escoles Nacionals siguin traslladades a la Torre Nadal, prèvia adaptació de les seves instal·lacions.
2. Notificar aquest acord a la Inspecció Provincial d'Ensenyament Primari a fi que autoritzi el canvi.
3. Que queda definitivament descartat el projecte d'edificació d'un grup Escolar en el Parc Nadal.
Però aquest trasllat no es farà efectiu fins l'any 1946, atès que hi ha un contenciós entre el Ministerio de Educación nacional i l'Ajuntament respecte a la propietat i al futur dels solars de l'immoble de "Les Hipoteques".
El 4 de juliol, l'inspector d'ensenyament Primari, Sr. Ibañez, autoritza el canvi de l'Escola Graduada de nens a la Torre Nadal i el 27 d'octubre de 1947 s'hi instal·la l'Escola Unitària de nenes i s'hi creen dos Parvularis.
Donat el gran increment de matrícula, l'any 1956 es crea una secció de nens i una nenes prèvia habilitació d'aules.
L'any 1965, el cens escolar d'ensenyament Primari és de 1.307 alumnes (480 dels quals assisteixen a les Escoles Nacionals i 827 a les Escoles Privades), acollint l'Escola Pública només el 36%, havent de denegar moltíssimes sol·licituds d'ingrés davant la impossibilitat material d'atendre-les.

1964 - entra en servei el menjador escolar.

1965 - La matrícula escola és ja de 500 alumnes, i no es poden atendre més de 100 sol·licituds.

1966 - Es nomenada Directora de l'Agrupació Escolar Mixta la Sra. Emília Amengual.

1968 - L'ajuntament ha creat 4 aules provisionals

L'any 1966 l'Ajuntament ofereix els terrenys Can Nadal i lliure el dipòsit monetari acordat per a la construcció d'un Grup Escolar de 16 aules, però no es comença a edificar fins l'any 1968, seguint el "Plan de Construcciones Escolares del Ministerio de Educación y Ciencia", amb un cost total de 6.500.000ptes.
Amb l'inici del curs escolar 1969-70 es fa la inauguració oficiosa del "Colegio Nacional Mixto Lahoz Burgos" (El Sr. Lahoz Burgos va ser director de les Escoles Graduades de nens, entre els anys 1931-36, en l'edifici del Sr. Pedro Álvarez).

El 17 de juliol de 1970 s'inaugura oficialment, amb l'assistència del Delegado provincial del Ministerio de Educación y ciencia, els membres del Consistori i de representants dels diferents estaments locals. "…magnifico colegio enclavado en el lugar más céntrico, más idóneo de nuestro complejo urbano. Su construcción. Dotada de las más modernas técnicas pedagógicas, integra a la Ciudad, un centro más de cultura del que debe sentirse orgullosa".

Després de molts anys es fan realitat les justes reivindicacions dels ciutadans de Sant Feliu, en disposar d'un grup Escolar Públic, però les seves instal·lacions eren ja insuficients per poder atendre la demanda de places escolars.
El lledoner del pati és el testimoni mut de la transformació del recinte escolar, on els magnífics i centenaris arbres del jardí de la Torre Nadal van anar desapareixent per donar pas a unes aules provisionals prefabricades, "els Barracots".

En aquesta revisió històrica de la nostra escola no hi pot mancar el record als alumnes i professors que han ajudat a consolidar-la. Molts d'ells han estat i són punts de referència en la vida social i cultural de Sant Feliu.
En el decurs de la seva existència, alguns professors s'hi han jubilat i el seu acomiadament s'ha fet amb estima i amb desig que mantinguin els lligams amb el centre. Altres ens han deixat, però el seu treball i dedicació resten presents en el record dels que foren els seus alumnes i companys.
A tots ells, que han ajudat a fer l'Escola Nadal i que hi ha deixat una part de la seva vida, dediquem aquestes pàgines perquè en llegir-les pugin rememorar, en la part, la seva pròpia història.

 
 
Escoles Graduades Mixtes "Torre Nadal" (1969)"
1969 Inauguració del nou edifici
Comencen les classes al nou edifici del "Colegio Nacional Mixto Lahoz Burgos" amb un total de 18 mestres. La inauguració oficial es fa el 17 de juliol de 1970.
 

1978 Classes de Català

Tot i que s'impartien classes de català a l'escola, aquest curs es comptea amb el primer prosessor especialista a la plantilla.

1995 Es celebra
els 25 anys de l'edifici.
Es fa una gran festa, concurs de cartells entre tots els alumnes. Es fan dos capgrossos que es bategen. S'edita una revista.
març 2002
S'inaugura la biblioteca de l'escola. Es fa un concurs entre tots els alumnes per elegir el logotip. Guanya una alumna de segon de primària:

gener de 2003 Festa de la Pau

Es celebra per primera vegada la festa de la Pau a l'escola. Aquesta festa es converteix amb una festa solidaria, intercultural i de convivència entre pares i alumnes.


2005/08
ProjecteEuropeu


Es porta a terme un projecte Europeu. Comenius amb escoles de Escòcia, Alemania, Sicília, Eslovaquia. El projecte es diu: Tu + jo = nosltres.

juny 2006

Trasllat per enderroc escola


Es fa una festa: festa "en-the-rock"

L'escola es trasllada al carrer Comte Vilardaga 146, ocupant els cursos de primària, el primer pis de l'escola Martí Pol i unes aules prefabricades el parvulari i direcció-secretaria, per poder enderrocar l'edifici actual i construir un nou edifici.
OBRES DE L'ESCOLA NOVA

 

Setembre 2008

Estrena nou edifici

19-Novembre-08


El setembre de 2008 comencem l'escola a l'edifici nou, ubicat al mateix indret on estava el vell, cambiant no obstant la entrada al recinte. Ara es fa pel carrer Eugeni d'Ors 3. Pel carrer Dr. Fleming, té l'entrada el Poliesportiu i gimnàs de l'escola i pel Carrer de Dalt, podem entrar a la Biblioteca.

El conseller d’Educació inaugura el CEIP Nadal Sant Feliu de Llobregat

imatges el dia 19 de Novembre 2008 (a l'escola)

Fragment del discurs d'inauguració del Sr. Maragall


Desembre 2008

 


La Generalitat de Catalunya ens ha atorgat el distintiu d'Escola Verda.
El Ceip Nadal tindrà aquest distintiu per tres anys i, per renovar-lo, l'escola ha de presentar les seves actuacions valorades i un nou pla d'acció per a tres anys més.
La nostra escola incorpora els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de l'escola, i, intenta promoure la participació de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

L'educació en valors és i serà una de les funcions del nostre centre.

     
     
    Premis
  Actes on participem Noticies i personatges