Les Pinediques La volta al món en 80 dies
PINEDICUS -Taradell-

Jocs tradicionals: El bèlit

Edat: de 10 anys en amunt.
Participants: 12 persones.
Equips: 2
Àrbitre: 1 (persona que no pertany a cap equip).
Objectius: Treballar la coordinació, l'habilitat, l'estratègia d'equip i el càlcul estimatiu.
Material: Una pala de fusta, un bèlit i un guix.
Lloc: Exterior (espai ampli).

El bèlit
La pala

Desenvolupament:

1.- Preparar el camp de joc dibuixant, amb guix, un cercle en un extrem del camp.

2.- Fer els equips i escollir, a sort (parells i senars), un capità per cada equip.

3.- A sort es decideix quin equip té la pala i el bèlit i comença a llançar. En el nostre cas direm que comença l'equip A.

4.- El capità es posa dins del cercle i els altres jugadors del seu equip es col·loquen al seu darrere.

5.- Els jugadors de l'equip contrari (equip B), s'escampen pel camp de joc.

Jugadors en el camp

6.- El jugador que està dins del cercle (equip A) diu: "Bèlit" i quan els jugadors de l'equip B responen: "Tres", ell pot llançar el bèlit picant-lo amb la pala.

Llançament del bèlit

7.- L'equip B ha d'intentar agafar el bèlit al vol.

8.- Si l'agafen es canvia el torn i llança l'equip B.

9.- Si no l'agafen el jugador de l'equip B que ha quedat més proper al bèlit l'agafa i camina tres passes en direcció al cercle.

El jugador agafa el bèlit i fa tres passes

10.- El jugador que havia llançat des del cercle marxa i deixa la pala al terra (dins del cercle).

11.- El jugador, de l'equip B, que té el bèlit a la mà el llança intentant tocar la pala.

Llança el bèlit intentant tocar la pala

12.- Si toca la pala, s'inicia de nou el joc i llança l'equip B.

13.- Si no toca la pala, el jugador que ha llançat primer des del cercle (equip A) ha d'aixecar el bèlit de terra picant l'extrem amb la pala i quan està a l'aire l'ha de tornar a picar per allunyar-lo com més millor (té tres oportunitats).

Tres intents per intentar allunyar el bèlit

14.- L'equip que ha fet el llançament (equip A) diu, a cop d'ull, les passes que hi ha des del cercle al bèlit.

15.- El capità de l'equip B contesta: "Dat o canat" (veritat o comprovar).

16.- Si es diu "Dat" significa que l'equip B està d'acord amb el que ha dit l'equip A i aquest es queda amb tants punts com passes han dit.

Càlcul de la distància. S'accepta

17.- Si es diu "Canat" vol dir que no hi estan d'acord i l'àrbitre comprova les passes.

Càlcul de la distància. No s'accepta

18.- Si hi ha més passes de les que s'han dit l'equip B s'emporta els punts. Si n'hi ha menys o són justes els punts són per l'equip A.

Es comproven les passes

19.- Si guanya l'equip A ell torna a llançar. Quan els punts són per l'equip B aquest li toca llançar.

20.- El joc segueix fins que algun equip arriba a 30 punts o 50 punts, segons es decideix.

A traditional game: "El bèlit"

Age: More than 10 years.
Participants: 12
Teams: 2
Arbiter: 1
Objectives: In this game we work the coordination, the ability, the team strategy and the estimate calculation.
Material: A wood "pala", a "bèlit" and a piece of chalk.
Place: Outside (a wide place).

Game Development:

1.- Prepare the pitch. Draw, with a chalk, a circle on the extreme of the pitch.

2.- Prepare the teams and choose, heads or tails, a captain for each team.

3.- Decide, heads or tails, which team has got the "pala" and the "bèlit". This team throws the first. In our case we say: Starts the A team.

4.- The captain is situated inside the circle, his players are situated behind him.

5.- The opposing team disperses to the pitch.

6.- The player, who is inside the circle (the A team), says: "Bèlit" and waits until the opposing team players answer: "Three".
In this moment he can throw the "bèlit" hitting it with the "pala".

7.- The B team tries to catch the "bèlit" in flight.

8.- If they catch it changes de turn and the B team throws.

9.- If they don't catch it, the B team player who is the nearest the "bèlit" takes it and he walks three steps to the circle.

10.- The player who had threw, goes out the circle and leaves the "pala" on the ground, inside the circle.

11.- The B team player, who has the "bèlit" in his hand, throws it and he tries touch the "pala".

12.- If he touches the "pala" the game starts again and the B team throws.

13.- If he doesn't touch the "pala" the player, who throws the first (the A team), he must lift the "bèlit" hitting it with the "pala".
When the "bèlit" flies he must hit again to put away as far as possible (he has three opportunities)

14.- The team who had threw ( the A team) says, by rule of thumb, how many steps are there from the "bèlit" to the circle.

15.- The B team captain answers: "Dat o canat" (true or verification).

16.- If he says "Dat" it means: the B team is agree with the A team. The A team wins and it has as many points as steps it says.

17.- If the say "Canat" it means: they don't agree and the arbitre verifies the steps.

18.- If the steps are more the B team wins the points. If there are minus o there are exact the A team wins.

19.- If the A team wins it throws again. When the B team wins, it throws.

20.- The game continues until a team arrives to 30 or 50 points (the teams decide before).

Índex