Les Pinediques La volta al món en 80 dies
PINEDICUS -Taradell-

Sioux i cowboys

EEUU i els sioux

Abans de parlar de sioux i cowboys convindria fer una petita introducció.
La gent sol dir indis quan s'ha de dir "nadius americans". L'error ve dels primers exploradors europeus que es pensaven haver arribat a l'Índia.
De nadius americans n'hi de diferents zones. Els més coneguts són:
Apatxes: Arizona i Nou Mèxic.
Comanches: Oklahoma (originaris de la zona de Yellowstone).
Cherokees: Virginia, Carolina del Nord i del Sud, Geòrgia, Tennessee i Alabama.
Cheyennes: Minnessota.
Sioux: Dakota.
Les rivalitats entre tribus obligaven a desplaçaments. A més la majoria d'elles varen ser greument perseguides per les colonitzacions europees. Així és que s'anaven traslladant d'uns territoris cap a altres.
Els que finalment varen sobreviure van ser instal·lats en reserves.
Una reserva és un territori on viuen, encara actualment, els supervivents de les guerres, matances i persecucions que han sofert al llarg dels anys.
Les condicions de vida en elles no són massa bones i els que hi viuen (alguns s'han integrat a la societat "americana") es guanyen la vida treballant el camp (en terres que molt sovint són molt poc productives) o convertint-se en espectacle per a turistes.
Vestits a la manera tradicional ensenyen com era la seva manera de viure, fins i tot alguns deixen participar en cerimònies, i venen objectes d'artesania que ells mateixos realitzen.

La tribu dels sioux (la paraula significa amic) estava formada per tres grans grups que provenien de la zona de boscos. Les continuades baralles amb tribus rivals va fer que anessin cap a la zona de praderies convertint-se en una tribu nòmada.
Les colonitzacions els van portar a la guerra. Estaven situats en la zona de pas dels colonitzadors en el seu camí cap a l'oest.
Com es de suposar la guerra va ser gairebé inevitable, tractats no complerts varen conduir a matances i a venjances.

Sioux Armes

Pel poble sioux la família era fonamental, vivien en clans i un home podia tenir més d'una dona (existia el divorci).
La vivenda era el tipis, tenda feta amb pals creuats al capdamunt i recoberts de pell.
Les seves creences estaven orientades cap a un deu poderós. "Wakan Tanka"

Tipis

En el front oposat tenim els cowboys.
Un cowboy era un home que es dedicava a treballar amb el bestiar (vaquer). Controlaven els ramats, marcaven el bestiar (anant a cavall agafaven amb un llaç a les vaques i així les podien marcar perquè tothom sabés qui n'era el propietari), traslladaven el bestiar, etc.
La figura típica del cowboy era un home amb texans, camisa brodada, protectors de pell pels pantalons, botes punxagudes de pell (serp o llangardaix) amb esperons, barret i mocador al coll (li servia per tapar-se la cara quan hi havia molta pols).
En l'actualitat encara s'organitzen festes "rodeos" on es poden veure cowboys fent demostració de les seves habilitats a cavall, amb el llaç o en la doma.

Sioux contra cowboys; cowboys contra sioux.

De bon començament els indis no s'oposaren al colonitzadors, però l'ambició i el despreci amb que aquests els van tractar van portar a la guerra.
Sitting Bull "jefe sioux" deia que els indis sempre havien respectat tots els tractats mentre que els blancs no en varen respectar cap.
Els colonitzadors volien més territoris i no varen dubtar davant res per a obtenir-los.
Sempre que hi ha una conquesta els vencuts són expulsats i trets de les seves terres, mentre que els forasters es fan els amos.
El que arriba de fora es creu superior perquè té armes i s'imposa per la força.
L'actuació dels colonitzadors creiem que en cap moment va ser correcta. Podia haver-hi terres per a tothom (Amèrica del Nord és gran), i no s'havia d'haver expulsat a ningú.
Per altra banda cap cultura està per sobre i no s'ha d'imposar. Totes poden conviure i amb la convivència s'enriquiran totes.
A més resulta del tot intolerable que els autèntics nord-americans haguin de viure en reserves.
Val la pena reflexionar sobre les morts que s'han fet i es fan per afany de riquesa i de poder.

Sioux and cowboys

Before to talk about sioux and cowboys we have made an introduction.
People say indians but the correct name is "american natives". The mistake comes from the Europeans explorers that they thought that the land was India.
The most popular "American natives" are:
Apaches: Arizona and New Mexico.
Comanches: Oklahoma (they came from Yellowstone).
Cherokees: Virginia, North and South Caroline, Georgia, Tennessee and Alabama.
Cheyennes: Minnessota.
Sioux: Dakota.
The tribal rivalries obliged them to move. The majority were pursued for the Europeans colonizings and another time they moved to other lands.
The survivings, finally, were installed in reservations.
A reservation is a land where live the wars, killings and persecutions survivings.
The life in reservations isn't good and people work cultivating the land (isn't very often productive) or they make tourist shows.
They wear traditional clothes and show how was our way of life. They sell handicrafts.

The sioux people (the word means friend) were integrated for three groups that came from the woods. The tribal wars made moved them and they installed in the prairies, they transformed in nomadic tribal.
With colonizing arrived the war. Sioux lived where the colonizings passed in their way to West.
The war was inevitable, broken treatry drove to kills and revenges.
To sioux people the family was the most important. They lived in clans and the man could have one or more wives (the divorce was possible).
Their house was the "tipis", a tent made with wood sticks and covered with leather.
They belived in: Wakan Tanka.

In front we have the cowboys.

Campament de cowboys

A cowboy was a man who worked with cattle. They controled, they branded (with an cold iron the cows), they moved the cattle, etc.
The tipycal cowboy wore jeans, embroidered shirt, leather jeans protector, leather boots with spurs, hat and small scarf (to cover the face when it's windy).
Now can see cowboys in "rodeos". They demonstrate their abilities with horses, with snare, etc.

Sioux against cowboys, cowboys against sioux.

First indian didn't opposite to colonizings but they treated indians with ambition and scorns. The war started.
Sitting Bull says that the indians ever respected treatring but white people didn't respected any.
The colonizing wanted more lands and they took them.
When there is a conquest the conquered are ejected while the foreigners are owners. They think they are superior because the have army.
We don't like the colonizing conduct because isn't correct. We think there are lands for all.
Any culture is superior, the cultures can live together, with the coexistence the cultures are more rich.
It's really intolerable that the real north-americans live in reservations.
It's important to think about deaths causing for riches and power toils.

Índex