ACTIVITATS EN EL CENTRE

A part de l'ensenyament reglat, tal com està dissenyat el Projecte Curricular que aplica el currículum establert a la realitat de la nostra escola, tenint en compte el seu caràcter propi i la situació en què es troben els alumnes, el nostre centre ofereix activitats culturals, activitats pastorals, activitats d'estiu, un conjunt integrat d'activitats complementàries en el marc de l'horari escolar, així com també algunes activitats extraescolars per als alumnes que les desitgin.

El Centre organitza la seva vida escolar i les activitat mogut pel seu Ideari, el Projecte Educatiu, les Programacions i el Projecte Curricular, aquests darrers documents s'avaluen i renoven cada curs escolar per a una millora de l'educació dels alumnes i, en general, de tota la Comunitat Educativa.

D'una banda, estan les activitats reglades expressió del Currículum i l'organització i el treball dels diferents òrgans de Govern, Gestió i Coordinació del Centre. D'altra banda, estan les activitats de caire festiu, esportiu, humano-cristianes, educatiu-culturals, ...

Activitats culturals

Setmana cultural, xerrades informatives, sortides culturals, convivències, tallers infantils, concursos: Literaris, matemàtics, premis d'investigació, d'arts plàstiques, tallers i campanyes de sensibilització, participació en Programes oferts per l'Ajuntament, la Caixa, Cap, Educació Vial, programes de salut, tallers diversos.

Activitats pastorals

Celebracions, grups juvenils, campaments i acampades, campus de treball, campanyes de solidaritat, convivències cristianes, marxa missionera.

Activitats d'estiu

Capus d'estiu.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

El programa d'aquestes activitats ha estat elaborat per l'equip directiu, en fidelitat a les directrius establertes i aprovades pel Consell Escolar.

TORNAR