ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

És un dels aspectes que ens preocupa, ja que sobretot en aquesta edat és molt important adonar-se d'aquells problemes que l'alumne pot tenir i que el poden afectar en els estudis, en el seu comportament o en la relació amb els companys. No n'hi ha prou en dir que un nen és molt nerviós o que li costa centrar-se a l'hora de treballar. Amb l'observació diària de la mestra i amb l'ajut de la psicopedagoga es treballa amb aquells alumnes que tenen una mancança d'atenció, o aquells que són hiperactius i que ha estat gràcies al treball diari que els hem pogut dirigir després a persones especialitzades, que han realitzat un diagnòstic i que després des de l'escola s'ha dut i s'està duent un treball per facilitar a aquests nens i nenes i com no a les seves famílies unes pautes per treballar els problemes observats.

La diferència de capacitats i ritmes d'aprenentatge dels alumnes exigeix dels mestres una proposta educativa diferenciada per tal de facilitar que cada alumne aconsegueixi el màxim profit del procés d'ensenyament-aprenentatge.

La flexibilitat i l'obertura de currículum i la individualització de l'ensenyament comporten aquesta proposta educativa diferenciada com a fórmula normal d'atendre la diversitat.

S'han adoptat diferents solucions per tal d'afavorir l'atenció individualitzada com són les activitats de reforç i d'ampliació; els desdoblaments són, també, una eina molt útil ja que fa possible tenir menys nens a l'aula i, per tant, es pot treballar millor i se'ls pot dedicar una atenció més individualitzada. El criteri que s'ha seguit ha estat el mateix del curs anterior, no per nivells si no dividint la classe per la meitat seguint l'ordre alfabètic de la llista.

Algunes de les adaptacions curriculars no han suposat modificació dels components bàsics del currículum que tenen caràcter prescriptiu, sobre tot dels objectius generals d'Etapa i d'Àrea i dels continguts d'ensenyament totalment necessaris per aprenentatges posteriors.

Aquestes adaptacions s'han realitzat de la manera següent:

 1. Adaptar els instruments i les estratègies d'avaluació dels coneixements adquirits, de les possibilitats d'expressió de cada alumne i, d'acord a les seves observacions de les àrees programades.
 2. Variar la metodologia de l'ensenyament per atendre millor la situació en la qual es troba l'alumne.
 3. Proposar activitats d'aprenentatge diferenciades, amb la intenció d'atendre la diversitat de ritmes d'aprenentatge.
 4. Des de l'aula de reforç es fa l'atenció individualitzada per atendre de manera puntual les dificultats d'aprenentatge.
 5. Accelerar o desaccelerar el ritme d'introducció de nous continguts.
 6. Organitzar els continguts o sequenciar-los de forma diversificada, d'acord amb les dificultats d'aprenentatge de cada alumne.
 7. Permetre l'aprenentatge de determinats continguts de manera més funcional i més globalitzada, afavorint la consecució dels Objectius Generals d'Etapa a través dels coneixements més propers a la realitat dels alumnes i més relacionats entre sí.
 8. Aprofundint o ampliant uns objectius en lloc d'uns altres.
 9. Adaptant el material didàctic, etc..

Per poder atendre els diferents nivells i ritmes d'aprenentage dels alumnes funcionen al centre:

 • Atencions individualitzades amb professors especialitzats.
 • Grups reduïts.
 • Grups flexibles.
 • Reforç, després de detectar les dificultats que hi ha.
 • Seminari de mestres per elaborar material adequat, amb activitats personalitzades de recuperació i ampliació.
 • Crèdits variables d'ampliació, iniciació, aprofundiment i reforç (ESO).
 • Aplicació d'adaptacions curriculars.

TORNAR