REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR

 
Data: Dilluns, 13 de desembre de 2012
Hora d'inici: 16.45 hores
Hora d'acabament màxima: 19.00 hores
Lloc: Sala de professors de l'Escola Pompeu Fabra
 
ORDRE DEL DIA
 
  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de la Programació General de Centre per al curs 2012/2013.
  3. Robatoris a l’escola.
  4. Torn obert de paraules.