INFORMACIONS GENERALS

1. INTRODUCCIÓ

El CEIP Pompeu Fabra és una escola pública, oberta a tothom i sense cap tipus de discriminació, que imparteix les etapes d’Educació Infantil (3 a 5 anys) i d’Educació Primària (6 a 12 anys). Depèn administrativament del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al CEIP Pompeu Fabra entenem l’educació com un procés integral i dinàmic dirigit al desenvolupament de la persona. En aquest procés educatiu els alumnes participen activament i amb responsabilitat. Progressivament, els infants han d’adonar-se que ells són els protagonistes principals de la seva formació.

El nostre Projecte Educatiu defineix la nostra escola com a ACTIVA, PLURALISTA, SOLIDÀRIA I INTEGRADORA.

2. OBJECTIUS EDUCATIUS

Els nostres objectius, dirigits a afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne, els resumim a continuació:

 • Promoure el creixement i la maduració integral de la persona.
 • Responsabilitzar la família perquè assumeixi el seu paper irrenunciable en l’educació dels fills i perquè treballin conjuntament amb els mestres per tal de trobar respostes adequades a les necessitats dels infants.
 • Adequar el projecte educatiu a la manera de ser de cada un dels nostres alumnes.
 • Inculcar en els alumnes la necessitat d’actuar de manera sincera, responsable i compromesa amb la realitat social.
 • Fer conèixer la pròpia identitat cultural, creant un diàleg basat en el respecte a la diversitat, creant actituds solidàries i de tolerància.
 • Fomentar l’adopció d’hàbits de salut individual i col·lectiva i d’higiene personal, així com de conservació del medi ambient.
 • Adquirir les estratègies i coneixements necessaris per assentar les bases del seu futur acadèmic i professional.

3. ESTRUCTURA DEL CENTRE

L’Educació Infantil, per a nens i nenes de tres a cinc anys, està ubicada en l’edifici del parvulari. Hi ha dues aules per a cada un dels tres nivells (P-3, P-4 i P-5), i sales per a psicomotricitat, educació musical i educació especial. S'ha habilitat el vestíbul d'entrada com a aula de reforç. Disposa d’un pati independent de la resta de l’escola amb instal·lacions lúdiques apropiades a l’edat dels infants.

L’Educació Primària, per a alumnes de sis a dotze anys, es troba a l’edifici central. En la planta baixa hi ha les aules del Cicle Inicial (primer i segon de primària), l’aula d’informàtica, la biblioteca, l’aula d’idiomes, el menjador i la cuina. Els despatxos de direcció i del servei de menjador i la consergeria i també estan en aquesta planta.

A la planta superior s’ubiquen les aules de Cicle Mitjà i Cicle Superior (3r a 6è de primària), les aules de música i les de reforç i Educació Especial. Des d’aquesta planta es pot accedir directament al pati, on es troben les dues pistes esportives, una d’elles coberta.

4. EQUIP DE MESTRES

Aquest equip està format pel personal docent nomenat pel Departament d'Educació. Hi ha un mestre tutor per cada grup classe i a més comptem amb mestres de reforç a parvulari, i especialistes d’Educació Musical, de Llengua Anglesa, d'Educació Especial i d’Educació Física.

Disposem d’una logopeda a temps parcial, que depèn administrativament de l’Ajuntament de Vallirana i que atén els nens d’Educació Infantil (3-5 anys).

4.1. MESTRES-TUTORS

El tutor és el responsable de la marxa d’un grup-classe, tant quant al procés d’ensenyament-aprenentatge com a les relacions que s’estableixen entre els components del grup. És l’encarregat de fomentar una dinàmica de grup positiva per que els nens aprenguin a conviure respectant els drets i la dignitat dels companys.

L'acció tutorial afavorirà que l’alumnat es conegui i s'accepti, millori el procés de socialització, respecti la diversitat en l'aula i faciliti la participació i integració en la dinàmica del centre. La família no pot quedar al marge; la informació entre pares i centre, afavoridora de les relacions pares-fills-institució és una tasca de la tutoria amb els pares.

El tutor també és qui realitza el seguiment individualitzat del procés escolar dels alumnes. Informa els pares sobre els processos d’aprenentatge i maduratius dels seus fills i orienta els alumnes del seu grup al mateix temps que intenta minimitzar les problemàtiques pròpies de cada nen/a. És per això que és el vincle principal entre l’escola i la família.

El mestre-tutor imparteix la majoria de les matèries en el grup-classe del qual és responsable.

5. ÒRGANS DE GOVERN

5.1.COL·LEGIATS

Claustre: està format per tot el personal adscrit al centre i té com a funcions:

 • Programar les activitats docents.
 • Elegir els seus representants al Consell Escolar.
 • Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògiques.
 • Aportar propostes sobre organització i programació del centre.
 • Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria dels alumnes.
 • Fer el disseny curricular i pedagògic del centre.

Consell Escolar: és el màxim organisme de participació del centre. Està format per:

 • 6 representants dels pares. 6 representants dels mestres.
 • 1 representant de l’Ajuntament.
 • 1 representant del personal d’administració i serveis.
 • 1 representant de l'AMPA.
 • El/La cap d’estudis.
 • El/La directora/a, que n’és el president/a.
 • El secretari/a del centre actua com a secretari del CE amb veu i sense vot.

5.2. UNIPERSONALS

Els càrrecs unipersonals són:

 • El/la director/a.
 • El/la cap d’estudis.
 • El/la secretari/a.

Tots tres formen l’equip directiu. Part del seu horari laboral el dediquen a tasques d’organització i gestió.

6. DRETS DELS ALUMNES

Els drets i deures dels alumnes estan recollits en el decret 266/1997 publicat al DOGC. D’aquest decret cal destacar el següent:

 • Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials acceptats per la nostra societat.
 • Els alumnes tenen dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar.
 • Els alumnes tenen dret al respecte a les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions.
 • Els alumnes tenen dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal.
 • Els alumnes tenen dret a manifestar amb llibertat, individualment o col·lectiva, les seves opinions.

7. NORMES DE FUNCIONAMENT

Els mestres informen els seus alumnes de les normes específiques de comportament al centre. Són normes molt simples i de sentit comú:

 • No molestar els companys ni el personal del centre.
 • Usar en tot moment un llenguatge cortès i correcte.
 • Evitar baralles i situacions conflictives.
 • Resoldre els problemes amb una actitud dialogant.
 • Mantenir el silenci en les aules i en l’edifici.
 • Circular sense córrer ni fer sorolls pels passadissos i durant els canvis d’activitat.

Quant al rendiment escolar, els alumnes tenen l’obligació de treballar al màxim de les seves possibilitats. Cal:

 • Tenir les feines fetes, endreçades i arxivar-les.
 • Portar l’agenda escolar al dia i lliure de gargots
 • Portar els llibres, arxius i material d’aula a l’escola sempre que calgui.

Els alumnes han de respectar la llibertat de consciència, les conviccions ideològiques o religioses, així com la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat escolar. No poden discriminar ningú per raons de raça, sexe, o per qualsevol altre circumstància personal.

Les famílies han de vetllar i col·laborar amb l’escola per tal que els seus fills segueixin un procés d’aprenentatge adequat.

8. EAP

L’EAP (Equip d'assessorament psicopedagògic) és un servei educatiu de composició interdisciplinària (psicòlegs i pedagogs) que té com a objectiu l’assessorament i l’orientació psicopedagògica als centres educatius per donar una resposta adequada a la diversitat de les necessitats educatives que presenten els alumnes al llarg de la seva escolaritat.
El professional de l’EAP de què disposem, identifica i avalua les necessitats educatives dels alumnes en col·laboració amb els mestres, i també

Assessora:

 • els equips docents sobre l’atenció a la diversitat.
 • les famílies sobre aspectes d’orientació personal, educativa i professional.

Es coordina amb:

 • l’equip directiu.
 • els mestres d’Educació Especial.
 • els tutors.

9. INFORMÀTICA

Des de ja fa alguns anys l'escola té incorporada la informàtica al seu projecte educatiu.

Disposem d'una aula equipada amb ordinadors que estan connectats en xarxa. Això permet que tot un grup-classe pugui treballar aspectes del programa de qualsevol de les matèries del curs al mateix temps que aprenen a fer servir programes de tractament de textos o de dibuix. També comencen a explorar les múltiples possibilitats que ofereixen aquests tipus d'eines. L'aula està preparada per poder accedir a Internet des de tots els ordinadors. Tots els cursos de primària tenen assignada una hora setmanal per anar a l'aula.

Totes les aules tenen un ordinador connectat a la xarxa de l’escola i amb Internet. D’aquesta manera, sempre que un mestre ho cregui convenient pot treballar amb els seus alumnes algun aspecte curricular o connectar-se a Internet per a buscar informacions, etc.

10. EDUCACIÓ MUSICAL

A l'escola la música, camina al costat de les altres matèries que conformen el curriculum de l'educació infantil i primària. El coneixement musical és coneixement cultural. S'ha d'estimular el domini de les habilitats en l'activitat musical per a aconseguir que l'alumne:

 • tingui una cultura musical bàsica ben assolida.
 • gaudeixi de la música.
 • conegui el llenguatge musical.
 • comenci a tocar algun instrument.
 • canti i balli conjuntament amb els companys.

11. EL TRACTAMENT DE LES LLENGÜES

A l'escola s'utilitza com a llengua vehicular la catalana. A parvulari només s'utilitza aquesta llengua. L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es fa en català. A primer de primària s'introdueix la llengua castellana a nivell oral, aprofundint en el seu coneixement a mida que van avançant els cursos.

A Cicle Inicial els alumnes comencen l'aprenentatge de la llengua anglesa, començant per les habilitats de la comprensió i l'expressió oral i a 3r curs de primària es comencen a treballar també la comprensió i l'expressió escrita.

12. JORNADES CULTURALS

Cada curs es dediquen un dies per a treballar sobre una qüestió en concret. Tota l'escola es mobilitza i ajunta els esforços per a aconseguir que durant aquests dies es trenqui la rutina quotidiana dels horaris. Temes com l'època medieval, l'ecologia i el reciclatge, o l'estudi de l'espai es treballen d'una manera totalment diferent a l'habitual. Tallers de manualitats, conferències, visites, activitats lúdiques, etc., que giren al voltant d'un tema únic, l'esquema de grup-classe es trenca per a facilitar la relació entre els alumnes de diferents nivells, la decoració dels espais, l'exposició dels treballs i la festa de cloenda fan que aquestes jornades siguin motiu de satisfacció per a tots els membres de la comunitat educativa.

ELS OBJECTIUS

 • Treballar a fons un tema d'interès pels alumnes.
 • Fer sortides o visites que tinguin relació amb el tema.
 • Estimular l’observació i l’anàlisi.
 • Treure informació de diferents mitjans: informàtica, fotografia, diapositives, videos, llibres.
 • Organitzar els alumnes en diferents grups de treball per afavorir les relacions personals.
 • Aprendre a apreciar les obres d’art pròpies del tema que es treballi fomentant d’aquesta manera el gust per les belles arts.
 • Implicar tot el professorat del centre amb el que significa dur a terme aquest projecte: organització, coordinació, disseny d’activitats, planificació, elaboració de materials, etc.
 • Crear uns canals de participació per tal que les famílies puguin intervenir en el desenvolupament del projecte.

13. SERVEIS ESCOLARS

13.1. MENJADOR

El servei de menjador és responsable dels alumnes que es queden al centre escolar al migdia.

Els alumnes que fan ús del servei del menjador:

 • Reben una alimentació rica, sana i equilibrada, elaborada a la cuina de la nostra escola.
 • Aprenen hàbits de salut i d’higiene.
 • Fan relaxació i els petits dormen la migdiada.
 • Juguen i fan esport gaudint del temps d’esbarjo.
 • Fan diferents activitats i tallers.
 • Aprenen a ser responsables i autònoms.
 • Aprenen a tenir cura i coneixement de l’entorn i el medi ambient.
 • Viuen plenament la integració.
 • Reben una educació fonamentada en els valors i la tolerància, la justícia, el respecte i la pau.

Un equip titulat de monitores vetlla pels infants seguint les pautes i el programa d’activitats que s’estableix partint d’uns objectius generals consensuats entre l’escola i l’empresa que gestiona el menjador.

13.2. TRANSPORT

Hi ha un servei de transport pels alumnes que viuen lluny del casc urbà. Els autocars, que es comparteixen amb el CEIP La Ginesta, el CEIP Vallirana i la Llar d’Infants Els Barrufets, fan quatre rutes. Cada una de les rutes disposa d’un autocar, amb un nombre de places limitades.

Per a utilitzar aquest servei s’ha de sol·licitar al centre i fer el pagament d’una quota anual. Els alumnes han de pujar i baixar a les parades demanades i no està permès de fer canvis ni de parada ni d’autocar.

14. L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA

Col•labora molt activament amb el centre:

 • Té un representant en el Consell Escolar del centre.
 • Col·labora econòmicament amb el pressupost del centre.
 • Subvenciona cursets de natació als alumnes de 2n de Primària.
 • Permet l’ús d’algunes de les instal·lacions municipals.
 • Posa a disposició del centre un conserge.
 • Proporciona una logopeda a temps parcial, que atén alumnes de parvulari amb dificultats manifestes de llenguatge.
 • S’ocupa del manteniment dels edificis i recintes, vetlla perquè aquests estiguin en les millors condicions possibles posant tots els mitjans al seu abast per a solucionar els problemes quotidians que sorgeixen en la utilització de les instal·lacions.

15. AMPA

L’Associació de mares i pares d'alumnes és una via de participació col·lectiva de les famílies en el centre educatiu i en el sistema educatiu.

S’encarrega d’organitzar les activitats extraescolars. Porta el servei de custodia d’alumnes fora de l’horari lectiu des de les 8 a les 9 del matí (Servei d’Acollida Matinal).

Col·labora amb l’escola en l’organització d’algunes celebracions col·lectives.

Realitza la distribució dels llibres de text.