Estudis. Primària

 

 

L' Educació Primària obligatòria consta de tres cicles de dos cursos cadascun:

 • Cicle Inicial

 • Cicle Mitjà

 • Cicle Superior

L'edat dels alumnes és la compresa entre els 6 i els 12 anys.

Durant aquesta etapa es pot repetir un curs si és necessari.

Si entenem per currículum el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació, el de la nostra escola es basa en tres principis:

 • Ensenyament comprensiu

 • Atenció a la diversitat

 • Ensenyament personalitzat

Hi ha diferents possibilitats per tal de facilitar el procés ensenyament-aprenentatge i d'avaluació:

 • Diversificació de mètodes.

 • Programació sistemètica i coordinada.

 • Treball en equip del mestres.

 • Organització del temps no lectiu.

 • Utilització d'instruments i recursos diversos per aconseguir aprenentatges manipulatius, memorístics tant de treball individual com de grup.

 • Autoritat afectiva.

 • Flexibilització de grups.

 • Prioritat de l'aprenentatge significatiu i funcional.

Les diferents àrees que s'imparteixen són: Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua anglesa, Coneixement del medi natural, Coneixement del medi social, Educació artística, Educació visual i plàstica, Educació musical, Educació física, Matemàtiques i Religió catòlica.

Per a cadascuna de les àrees que s'imparteixen, s'estableixen:

 • Continguts conceptuals.

 • Continguts procedimentals: estratègies, tècniques d'aprenentatge.

 • Continguts actitudinals: valors, normes i actituds que han d'adquirir.

L'avaluació dels processos d'aprenentatge és contínua i global. Hi ha tres sessions d'avaluació a cada curs , una reunió amb tots els pares al principi de cada curs, una entrevista personal amb cadascun dels pares durant el segón trimestre i dos informes personals de l'alumne: un a finals de desembre i l'altre a finals de juny.        

L'atenció a la diversitat es porta a terme mitjançant:

 • Grups flexibles en les àrees més importants.

 • Dedicació personal a determinats alumnes a través del Departament Psicopedagògic i les aportacions curriculars.

Els diferents grups s'organitzen per nivells i els alumnes promocionen segons els seus aprenentatges.

Cada grup de 25 alumnes té un tutor que coordina l'acció educativa i la comunicació amb els pares.

A més dels tutors hi ha professors especialitzats en Educació Física, Música, Anglès. professors per treballar amb els grups flexibles, professors de reforç per ajudar els alumnes que tenen dificultats, assessorats pels professors de l'aula d'Educació Especial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infantil Inicial Mitjà Superior ESO