Consell Escolar.

Equip directiu.

Claustre.

Departaments.

Equip docent.

Tutories.

Administració.

AMPA.

 

 

 

 
 

CONSELL ESCOLAR

 
C O N S E L L

E S C O L A R

El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el control i la gestió de l'institut.

El Consell Escola de l'IES VALLDEMOSSA està format per 17 membres: la Directora, el Cap d'estudis, la Coordinadora pedagògica, 5 representants del professorat, 3 representants de les mares/pares i AMPA, 3 representants de l'alumnat, un representant de l'Ajuntament, un representant del PAS i el Secretari del Centre, amb veu però sense vot.

C O N S E L L

E S C O L A R

   
 

EQUIP DIRECTIU

 


E Q U I
P

D I
R
E
C
T
I
U

Els membres de l'equip directiu de l'IES VALLDEMOSSA són:
  • Directora: M. Jose Martínez .
  • Cap d'Estudis: Isabel Monte.
  • Coordinador Pedagògic: Sergio Carballo.
  • Secretaria: Núria Bou.


E Q U I
P

D I
R
E
C
T
I
U

   
 

CLAUSTRE

 

 

C L A U S T R E

El Claustre del professorat és l'òrgan propi de participació del professorat de l'Institut en el seu control i gestió i té la responsabilitat de planificar, coordinar, informar i, si és el cas, decidir sobre tots els seus aspectes docents.

El Claustre de l'IES VALLDEMOSSA està format per 48 professors i professores.

 

C L A U S T R E

   
 

DEPARTAMENTS DE COORDINACIÓ DIDÀCTICA

 

D E P A R T A M E N T S

D E P A R T A M E N T S

El Departament de Coordinació Didàctica és l'òrgan que assumeix, a través del professorat que l'integra, l'ensenyament de les matèries que té assignades, la seva programació i avaluació, i la millora contínua dels resultats que assoleix l'alumnat.

Els Departaments de Coordinació Didàctica de l'IES VALLDEMOSSA són:

Educació Visual i Plàstica, Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Filosofia, Tecnologia, Llengua Catalana i Literatura, Música, Llengües Estrangeres, Cultura Clàssica, Llengua Castellana i literatura, Educació Física i Matemàtiques.

Així mateix, estan organitzades les coordinacions de Mitjans Audiovisuals, Informàtica, Activitats Extraescolars, Psicopedagogia i Riscos Laborals.

D E P A R T A M E N T S

D E P A R T A M E N T S

   
 

EQUIP DOCENT

 

E Q U I P

D O C E N T

L'Equip Docent de grup és l'òrgan que coordina l'activitat docent del professorat d'una classe d'alumnes i coordina les actuacions educatives, pedagògiques i didàctiques que afecten tant al grup-classe com a cadascun dels seus alumnes en particular.

E Q U I P

D O C E N T

   
 

TUTORIES

 

 

T U T O R I E S

 

T U T O R I E S

 

T U T O R I E S

 

T U T O R I E S

La Tutoria té per finalitat conèixer, analitzar i millorar l'evolució del procés educatiu de l'alumne i dels seus resultats acadèmics, mitjançant la col·laboració amb la seva família, i la coordinació de l'activitat docent del seu professorat.

Per entrevistes amb el tutor o la tutora cal concertar-la prèviament trucant al telèfon de l'Institut (933520152).

La tutoria està encarregada durant aquest curs a les següents persones:

 
CURS
 
TUTOR/A
  ENTREVISTA AMB LES FAMILIES
  1r ESO A   MERCEDES MAS  
Dijous de 9 a 10 h.
  1r ESO B     RAQUEL SÁNCHEZ  
Divendres de 10,25 a 11,25 h.
  1r ESO C   BEA SAURA  
Dijous a les 10,30 h.
  1r ESO D     M. JOSÉ CARRETERO  
Dimarts de 10:45 a 11,25 h.
  2n ESO A   ROSA CARRETERO  
Dimarts a les 12:30 h.
  2n ESO B     ESTEL·LA FRANCÈS  
Dijous a les 11,30 h.
  2n ESO C   QUINO GARCÍA  
Dijous a les 11,25 h.
  2n ESO D     M. ÁNGELES CORTÉS  
Dimecres a les 11,30 h.
  3r ESO A     JORDI ESCUDER
 
Divendres 9 a 10 h.
  3r ESO B     PACO PRIETO  
Dilluns de 9:30 a 10:25 h.
  3r ESO C     DOLORS SANAHUJA  
Divendres de 9 a 10 h.
  4t ESO A     ANNA AMIGÓ
 
Divendres de 10,25 a 11,25 h.
  4t ESO B     LUCAS BAQUÉ
 
Dilluns de 13:40 a 14:35 h.
  4t ESO C     MARTA RIALP  
Dimecres de 9 a 10 h.
  1r BTX A     SARA RULL  
Dilluns de 10:25 a 11:25 h.
  1r BTX B     JORDI CARVAJAL
CARME BELLART
 
Divendres, d’11:25 a 12:25 h
  2n BTX A    

JORDI SADURNÍ

 
Dimarts a les 10:25 h.
  2n BTX B     CONSUELO BATALLA  
Dilluns de 9 a 10 h.
  USEE     MARY GARCÍA  
Dimarts de 9 a 10 h.

 

T U T O R I E S

 

T U T O R I E S

 

T U T O R I E S

 

T U T O R I E S

   
 

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

A D M I N I S T R A C I Ó

El personal d'administració i serveis de l'institut està format per 4 persones. Dues d'elles s'encarreguen de les tasques pròpies de la consergeria i les altres dues, de la Secretaria.

L'horari d'atenció al públic de la Secretaria és:

De dilluns a divendres de 9h a 13h.
Dimarts i dimecres de 15h a 17h.

A D M I N I S T R A C I Ó

   
 

AMPA

 

A M P A

A M P A

L'AMPA és l'associació de mares i pares d'alumnes de l'institut. Organitza una sèrie de serveis i activitats per a l'alumnat que podeu conèixer clicant aquí.

A M P A

A M P A