L’Escola Pablo Neruda és un centre públic que acull alumnes de 3 a 12 anys: Educació /Infantil i Primària.

En acabar Primària tenen assegurada la continuïtat dels estudis d'ESO, als instituts vinculats. Manté amb els instituts de la zona un treball de coordinació i traspàs d'informació per garantir la mateixa línia pedagògica i seguiment de l'alumnat.

El professorat i personal no docent treballa amb l'objectiu comú de potenciar una formació integral de l'alumnat, que els permeti afrontar el repte de la societat del futur.

L’Escola Pablo Neruda és un centre arrelat al barri de Sanfeliu, que porta a terme la seva tasca educativa acollint i respectant diferents creences i ideologies.

L’Escola Pablo Neruda és un centre pluralista i innovador. El professorat treballa en la renovació i planificació pedagògica, buscant noves fórmules per aconseguir que l'alumnat assoleixi la màxima preparació d'acord amb les seves possibilitats.

ESCOLA PABLO NERUDA

C/ CORNELLÀ, 37
08906 L’HOSPITALET
Telèfon: 93.337.36.58
www.xtec.es/centres/a8034242

 

VINE A VEURE’NS

 

 

 

  • ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC
  • AULES D'INFORMÀTICA i PLÀSTICA
  • LABORATORI i BIBLlOTECA
  • SALES AUDIOVISUALS
  • PSICOMOTRICIT AT
  • TALLERS i RACONS D' APRENENTATGE
  • PISTA POLlESPORTIVA
  • PATIS ASSOLELLATS 
  • SERVEI DE MENJADOR
  • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Equip psicopedagògic que assessora al professorat en la tasca educativa.

Professorat especialitzat imparteix Anglès, Educació Física,  Música i Religió (optativa).

Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat amb tallers, reforços,  desdoblaments i tutories.

Coordinació docent amb els instituts vinculats de la zona, on s'imparteixen  educació secundaria i  batxillerat.

Intercanvi permanent d’informació entre família i escola a partir de reunions de curs, entrevistes, comunicats.

Servei de menjador i d'acollida matinal amb monitoratge qualificat.

Associació de Pares i Mares que organitza les activitats extraescolars i col·labora en les festivitats del centre.