gegants2
El centre Projectes Festes de l'escola Bloc de direcció Blocs de les classes Contacte
Projectes consolidats Projectes de nova creació

 

 

PROJECTES CONSOLIDATS

 

 

L’escola té diversos projectes o actuacions consolidades: 

 

·         Coordinació primària/secundària.

·         Participació a la lliga dels llibres.

·         Tallers d’educació infantil.

·         Biblioteca:    

o    PLEC: Apadrinament lector i maletes viatgeres.

o    Puntedu:  Mireu la nostra biblioteca.

 

bibioteca 1     biblioteca

 

Altres projectes sorgits a partir de la posada en marxa del pla de l’entorn amb el que es tracta de cohesionar tota la comunitat educativa a través d’un eix comú: la llengua catalana. Amb aquesta finalitat s’han realitzat les següents propostes.

 

·    Projecte Clau : Des de Serveis Socials amb l’ajut de l’escola s’ha fet el llistat d’alumnes susceptibles de participar en el Projecte Clau. Es tracta d’alumnes que un cop surten de l’escola passen moltes hores sols a casa o al carrer, amb el risc que això suposa.

·    La comissió d’absentisme: Comissió formada per un representant de l’Ajuntament, un director de primària, un director de secundària, un representant dels Mossos d’Esquadra, un altre de la Guàrdia Urbana i un altre dels Serveis Socials. És en aquesta comissió on es deriven els casos d’absentisme.

·   Taller d’estudi assistit: Taller que està pensat per aquells alumnes que gairebé no tenen hàbits d’estudi, que no disposen de cap persona que els ajudi a casa o que no fan els deures mai.

·   Activitats d’esport: Des de l’Administració s’han dut a terme unes activitats d’esport gratuïtes pels nens/es de l’escola.

·   Taller de teatre: Es realitza des de l’Aula d’Acollida amb l’objectiu essencial de fomentar l’expressió oral en llengua catalana.

·   Heura: Tota l’escola disposa d’ordinadors a les aules en xarxa. Els nens gaudeixen d’accés a internet des de la classe.

·   Projecte lingüístic: (veure apartat projecte lingüístic)

 

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

 

El projecte lingüístic parteix de la realitat escolar on es troba el centre. Tracta de recollir tots aquells principis que són compartits per la comunitat educativa respecte a l’ús i el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües als diferents àmbits de l’escola.

 

L’objectiu és consolidar la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe. La llengua és un dels principals vehicles de socialització i d’interacció entre les persones, és un element de mediació fonamental entre els éssers humans, un mitjà de comunicació que es troba al servei del nostre coneixement com a persones.

 

El nostre projecte adopta els següents aspectes:

·    Enfocament comunicatiu de la llengua que parteix dels principis que les llengües s’aprenen en contextos reals d’ús a través de la interacció significativa amb els parlants.

·    Estructura per competències dins de cadascuna de les àrees curriculars.

·    Domini de la llengua, conegut com a llenguatge acadèmic, relacionat amb la llengua escrita.

·    Necessitat de que les estructures lingüístiques comunes a totes les llengües es presentin en una sola llengua, però comptin amb els contextos de pràctica i d’ús en totes les llengües.

·    La immersió en Català que és l’opció organitzativa que millor garanteix que l’alumnat, en acabar l’escolarització obligatòria, domini les dues llengües oficials de Catalunya.

·    Desenvolupar la competència plurilingüe que ens permeti comunicar-nos, amb diferents graus de domini, amb persones d’altres contextos lingüístic.

 

Tractament de les llengües:

 

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català: a les reunions, claustres, avisos i comunicacions als pares, relacions institucionals, etc. Però es garanteix a cada pare i mare el dret a fer ús oral i escrit de la seva pròpia llengua.

 

La introducció de la llengua castellana es farà al primer curs de cicle inicial. El tractament de la llengua castellana en aquest cicle serà essencialment oral. A partir de cicle mitjà es treballarà la llengua tan oral com escrita fins arribar a l’últim curs de Primària, on tots els/les alumnes hauran d’haver assolit els objectius marcats al PEC.

 

La llengua anglesa s’introdueix a P-4 de forma oral, per mitjà d’un aprenentatge significatiu. Tan a Educació Infantil com a Educació Primària es treballarà la llengua anglesa en petit grup.

 

 

 

Una llengua s’aprèn des d’un sentiment de respecte envers la pròpia cultura i identitat, i a partir d’un lligam emocional amb els parlants de la nova llengua.

 

 

 

PROJECTE D'AULA D'ACOLLIDA

 

Els objectius són:

 

  1. Possibilitar que tots els alumnes se sentin que formen part de la comunitat catalana, sense perdre els seus referents culturals.
  2. Ajudar i potenciar que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.
  3. Ajudar-los en l’adquisició d’una bona base de la llengua tant parlada com escrita.
  4. Potenciar i afavorir la memòria i la creació a l’hora d’aprendre una nova llengua.
  5. Despertar la necessitat de comprendre i expressar ordenadament les pròpies idees i la dels altres.
  6. Facilitar l’aprenentatge de la llengua amb el treball diari en petit grup.

 

Hem de tenir en compte que els continguts variaran segons el nivell tant de curs o nivell d’aprenentatge de cada nen/a. Val dir que hi ha uns continguts comuns a l’hora d’aprendre una nova llengua.

 

Des de l’aula d’acollida fem servir diferents recursos a l’hora de treballar: jocs de taula, memorys , jocs a l’ordinador, internet, material audiovisual divers, cançons, danses, jocs d’expressió oral i escrita, dites, dibuixos, manualitats, dramatització, teatre i la representació de l’obra...

 

Procurem emprar una metodologia activa i motivadora, partint de les realitats que tenim a l’aula, procurant que sigui un espai acollidor pels nens/es. D’aquesta manera, intentem que els alumnes nouvinguts coneguin les principals tradicions i costums de la cultura catalana d’una manera lúdica i motivadora, a la vegada que és un vehicle d’aprenentage de vocabulari.

 

 

 

Escola Folch i Torres · Avda. Isabel la Catòlica, 61 · L'Hospitalet de Llobregat · Tel. i fax: 93 437 74 96  ·  Designed by CasualMedia