Escorça atòmica: És la part externa de l'àtom, constituïda per electrons que estan situats al voltant del nucli. Els electrons tenen càrrega negativa i gairebé no tenen massa.