Ió: Àtom que ha guanyat o a perdut electrons. En el primer cas es diu que és un catió, en el segon que és un anió. Continua sent el mateix element.