Massa  Molar: Massa, expressada en grams, d'un mol de matèria: la massa d'un mol d'àtoms de coure, d'un mol d'àtoms de metà, d'un mol d'electrons, etc.