Mol: És la unitat de quantitat de matèria, i correspon a 6,023 x1023 partícules: electrons, neutrons, àtoms, molècules etc.