Protó: Part constitutiva de l'àtom caracteritzada per tenir càrrega elèctrica positiva i una massa gairebé igual a la del neutró, aproximadament 1 uma (unitat de massa atòmica). Segons el Sistema Internacional d'unitats el protó té una càrrega elèctrica de +1,602 x 10-19 C i una massa de 1,673 x 10-27kg