Substància pura: Una porció de matèria que només està constituïda per un tipus de molècula o àtom.