Informacions diverses sobre orientació professional i acadèmica

RESOLUCIÓ de 21 de juny de 1999, que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d'ensenyament secundari de Catalunya per al curs 1999-2000.

1.3.3 Orientació a l’alumnat

L’alumnat ha de disposar de la informació suficient i de l’orientació necessària, per a fer la tria de l’opció més adequada als seus interessos i aptituds, d’acord amb les ofertes acadèmiques i professionals existents, especialment a partir de la incorporació a l’ESO i quan finalitzi els estudis d’aquesta etapa.

Per a l’execució de les esmentades finalitats, els centres han d’organitzar jornades, conferències, sessions d’informació, visites a empreses, universitats, el Saló de l’Ensenyament....

El Departament d’Ensenyament distribueix, a tots els centres educatius de Catalunya, entre d’altra, la documentació següent:

- El CD-ROM Sinera 1999, que inclou l’oferta educativa de Catalunya i d’altres informacions i eines per a l’orientació.

- La guia Estudiar a Catalunya 1999, que conté, entre d’altres, la informació respecte a l’oferta d’estudis reglats i no reglats.

- El Quadern d’Orientació Professional i la Guia del Tutor.

- El document Tècniques de recerca de feina.

- Els fullets dels cicles formatius de grau mitjà i superior de totes les famílies professionals i la relació de centres que els imparteixen.

- Els fullets dels cicles formatius d’arts plàstiques i disseny.

- Els fullets informatius dels estudis de música i dansa.

- El fullet informatiu de la vinculació del batxillerat amb els cicles formatius de formació professional.

- El fullet informatiu sobre l’accés a l’FP per a persones sense titulació.

- La informació que es facilita a través de les visites al bus de les professions.

Així com, la web d’orientació professional www.educaweb.com/joc/

També, el Comissionat d’Universitats distribueix a tots els centres de secundària:

- La Guia d’ensenyament superior: estudis universitaris, estudis de formació professional de grau superior.

- Fullets informatius de les sortides professionals.

Tots els EAP i els CRP de Catalunya disposen de les carpetes de Fonts per a l’orientació a l’estudiant i d’Eines per a l’orientació a l’estudiant per a la consulta de tots els IES.

- La carpeta de Fonts per a l’orientació a l’estudiant disposa dels materials:

ESO.

Batxillerats.

Ensenyaments de règim especial: Arts plàstiques i disseny, Conservació i restauració de bens culturals, Música, Dansa, Art dramàtic (Teatre).

Universitat.

Cicles formatius .

Educació especial.

Idiomes.

Ensenyaments no reglats.

Formació ocupacional, PGS, cursos transnacionals, cursos per a la formació.

Formació d’adults.

- La carpeta d’Eines per a l’orientació a l’estudiant disposa dels materials:

Les actituds.

Els interessos.

Les aptituds.

L’autoconcepte.

Els hàbits.

L’atenció.

La comprensió.

La memòria.

La planificació i l’organització de l’estudi.

La participació.

La recerca de feina.

El lleure.

Tota la informació de l’àmbit de l’orientació, també, està instal·lada a Internet, en la web del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.es/ense.

Els Serveis Educatius del Departament d'Ensenyament, especialment els EAP, ofereixen suport i assessorament als docents, tutors i psicopedagogs dels centres educatius en la funció d’informació i orientació a les famílies i a l’alumnat.

A més, per a donar suport a les iniciatives dels IES i dels EAP, el Departament d’Ensenyament afavoreix les propostes d’actuacions d’orientació que es realitzin en una comarca, municipi o districte de la ciutat en l‘organització de jornades, edició de fullets, participació en xerrades, cessió d’espais o elaboració i difusió de material específic. Aquestes iniciatives complementen les actuacions d’informació i orientació que té planificades el Departament d’Ensenyament.

En el marc de l’acció tutorial, els centres facilitaran informació a l’alumnat respecte a les ofertes de formació i a les vies per accedir a les diferents opcions i sortides ocupacionals, i organitzaran les actuacions d’orientació esmentades, especialment en els períodes previs a les preinscripcions.