La Castellassa s/n 08227 Terrassa
Telf: 937851143 FAX 937315113 www.xtec.cat/iescavallbernat-terrassa
E-mail: a8053251@xtec.cat

 

Equip Directiu
Els òrgans de govern unipersonals de l'institut formen l' equip directiu . El director és nomenat a través del Consell Escolar i els altres càrrecs de l'equip són designats pel director i nomenats pel Departament d'Ensenyament.

Funcions de l'Equip Directiu
-Realitzar la coordinació general del centre
-Programar i fer el seguiment de les activitats docents del centre.
-Elaborar i fer el seguiment del pla anual
-Elaborar la memòria anual de l'Institut.