HISTÒRIA DE LA ZER ALT LLUÇANÈS 1977-2006

PER QUÈ FORMAR UNA Zona Educativa Rural ?

A partir de l'any 1977 es trobaven molt sovint els mestres de les escoles de Perafita, Alpens, Sta. Eulàlia, Sant Boi, Santa Creu, Olost, Oristà, La Torre d'Oristà i Sant Feliu, reafirmada a partir del curs 1985-86 a la llavors creada Extensió del Centre de Recursos a Perafita, per coordinar, intercanviar idees i treballs, així com també algunes sortides i efemèrides entre tots els alumnes de les diferents escoles.

En anar-se introduint assignatures, com anglès, música, dinàmica, plàstica, etc. es va demanar especialistes al Departament d'ensenyament, amb la resposta que aconsellaven a les escoles dites "incompletes i unitàries", que s'ajuntessin formant una Zona Escolar Rural. Així es podrien concedir els professors especialistes, anomenats "itinerants", que passarien per totes les escoles per impartir les noves assignatures.

I és per això, que van decidir agrupar-se per constituir una ZER les escoles d'Alpens, Perafita, St. Boi i Sta. Eulàlia, la de Sta. Creu va tancar per falta d'alumnes, i Olost, en tenir més nombre d'alumnes no els va interessar. En ser tots els pobles del Lluçanès, va semblar adient posar-nos el nom d'ALT LLUÇANÈS, ja que ens trobem a la seva part alta, els altres pobles la demanarien com a BAIX LLUÇANÈS.


EL NOSTRE PROJECTE DE ZER

Motius pedagògics:
La ratio mestre àrees és elevada, per la qual cosa si hi ha més mestres dins la Zona, ens permetrà bàsicament suplir les mancances d'especialistes que tenim les quatre escoles i poder reduir la ratio. Altres aspectes que resultarien afavorits són
:

L'INTERCANVI:
· d'experiències.
· de tècniques.
· de materials elaborats pels mestres.
· de materials de les escoles.
· d'informació i contactes.
· ............

L'ELABORACIÓ de material, que de manera individual sempre és més costós i menys enriquidor que fent-la conjuntament.

LA CONFRONTACIÓ i/o establiment de criteris comuns que, sense coartar l'autonomia de cada escola, tendeixin a establir criteris propis per a les escoles de la Zona Alt Lluçanès, referents a:
· ideari
· objectius i continguts
· hàbits i destreses
· avaluació
· règim disciplinari
· relacions amb els pares
· paper cultural de l'escola amb la comunitat
· nivell de manteniment de l'edifici escolar.

LA REALITZACIÓ conjunta d'activitats escolars i extraescolars, que escola per escola resultaria molt difícil de portar a terme, mentre que de forma agrupada són més factibles, tant a nivell d'organització com de cost econòmic, i alhora fomenten la sociabilitat i ajuden a superar l'aïllament dels nostres alumnes:
· colònies
· sortides amb autocar
· festes populars
· competicions esportives

· ...

LA INTEGRACIÓ més ràpida i eficaç dels mestres que arriben de nou a Zona, i així com la CONTINUÏTAT de la línia pedagògica de cara als alumnes.

LA SIMPLIFICACIÓ d'algunes tasques, com programació, avaluació, etc. que, en ser realitzades en conjunt, resulten més consensuades i enriquidores.

MOTIUS FUNCIONALS

Cal remarcar que la nostra Zona Escolar Rural de l'Alt Lluçanès es troba en una zona de la muntanya mitjana pre-pirinenca. L'altitud sobre el mar de les localitats on es troben les escoles oscil·la entre 753 i els 855m amb una mitjana de 793m., que curiosament és la mitjana d'altitud de les set capitals de comarques considerades d'alta muntanya: Sort, Viella, Tremp, Ripoll, El Pont de Suert, La Seu d'Urgell i Puigcerdà.

Les comunicacions són deficients, les carreteres dolentes, el clima tirant a rigorós i les distàncies considerables. Fins a Vic, la capital de comarca on es concentra la major part dels serveis educatius, Oficina Gestora, Centre de Recursos, E.A.P., Pla Unitari de Formació Permanent, Escoles d'Estiu, etc., hi ha una distància que oscil·la entre els 24 i els 40 quilòmetres, segons les escoles.

Les localitats són petites, amb una població dispersa en masies encara força important. Es tracta, doncs, d'una zona típicament rural.

El fet d'estar agrupats en Zona Rural i així disposar de més mitjans humans, facilitarà la utilització dels materials i recursos de la Extensió del Centre de Recursos de Perafita, i al mateix temps del C.R.P. de Vic. També facilitarà l'adquisició, utilització i rendiment de material didàctic del qual cada escola per sí sola no en podria disposar.

L'intercanvi entre els mestres de la Zona afavorirà la complimentació d'aspectes administratius tal com sol·licituds de subvencions econòmiques, llibres d'escolaritat, comptabilitat, etc.

ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT

Es continuarà fent:
· Una Reunió de coordinació General , la primera setmana de cada mes, que a partir de la constitució oficial de la Zona esdevindrà en Claustre.
· Una reunió mensual per CICLES amb la finalitat d'elaborar material, programacions, coordinació d'activitats conjuntes, etc.
· Continuaran el diferents Grups de Treball segons les necessitats pedagògiques de la Zona.


PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS CONJUNTES
.

Tal com hem fet fins ara, hi ha tot un seguit d'activitats per a les quals ens hem hagut d'agrupar més d'una escola, tant per raons econòmiques i d'organització, com pels avantatges pedagògics que, sens dubte, comporta el contacte dels nens d'escoles petites amb d'altres d'escoles semblants o de centres més grans. Tal és el cas de:
· Les colònies
· Sortides d'estiu i d'altres
· Festes populars - castanyada, carnestoltes...

A partir d'ara, en disposar de més recursos humans i materials, aquestes activitats podran agafar una nova dimensió que abans no era possible, i molt menys en les escoles unitàries, el fet de poder fer activitats totes les escoles de la Zona (gran grup), algunes escoles o alguns nivells (grup mitjà), una sola escola.
Tanmateix, hi ha activitats que, si bé no es fan de manera conjunta, com són les cançons de Caramelles, si que té una gran importància en aquest cas l'intercanvi d'experiències i material entre les escoles de la Zona.

Creiem també necessari programar les activitats conjuntes de manera coordinada amb els centres receptors dels nostres alumnes que faran el Cicle Superior (Sant Quirze de Besora i Prats de Lluçanès).

RESOLUCIÓ

El 7 de novembre de 1990, se'ns comunica la resolució favorable de la nostra sol·licitud de formar Zona i que es disposa d'una dotació per la compra de material no fungible d'un llistat que s'adjunta.
De mutu acord es demana:
· Fotocopiadora i taula.
· Màquina d'escriure i taula.
· Projector de diapositives.
· Càmera fotogràfica reflex.


La fotocopiadora i la taula s'adjudica a l'escola de Sta. Eulàlia, ja que les altres ja en disposaven o feien servir la de l'ajuntament o de l'Ex. C.R.

La màquina d'escriure no es va poder adjudicar ja que va ser robada el mateix dia.

A partir d'aquesta data ja comencem a ser reconeguts com a Zona.

· El primer mestre itinerant que nomenen és l'especialista d'anglès.
· Comencem el següent curs amb els mateixos mestres, exceptuant Sta. Eulàlia.
· Al setembre no hi ha mestre a Sta. Eulàlia, hi va un itinerant fins que en sigui nomenat un.
· Es nomena l'especialista d'educació física i música.
· Durant un curs es deixa un itinerant per ajudar a l'escola d'Alpens.
· Durant dos cursos es deixa un itinerant per ajudar a l'escola de Sta. Eulàlia.
· Aquest curs hi ha un itinerant a Perafita.
· La subvenció econòmica és repartida a parts iguals.
· Els itinerants, tot i que han d'alliberar a l'equip directiu, es prefereix que vagin equitativament a cada escola.


L'EQUIP DIRECTIU

Està format pel director de la ZER, el Cap d'Estudis i el Secretari.

CLAUSTRE

El formen tots els mestres de la ZER.

CONSELL ESCOLAR DE ZER

Esta format pel:
· Director/a de la ZER, que és el president/ta.
· Secretari/a.
· Els directors de les escoles.
· Un representant dels pares/mares de cada escola.
· Un representant de cada ajuntament.
· Dos representants dels mestres.