L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements
i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.


 

• Amb caràcter general poden accedir a l’educació d’adults les persones que hagin complert 18 anys o bé que els compleixin durant l’any natural en què s’inicia la formació.

• També hi poden accedir les persones que compleixin com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació en els supòsits següents:

– si tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari;

–  si es troben en procés d’obtenció d’un permís de treball;

–  si són esportistes d’alt rendiment;

–  si estan cursant o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial;

–  si volen cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius
de grau mitjà.

Què és l’educació d’adults

Qui pot accedir-hi?