DISSENY CURRICULAR

 
 

TÍTOL II

Equitat en l’educació


CAPÍTOL I
Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu


Article 71. Principis.
1. Les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tot l’alumnat assoleixi el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que estableix amb caràcter general aquesta Llei.


2. Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els i les alumnes que requereixin una atenció educativa diferent de l’ordinària, perquè presenten necessitats educatives especials, per dificultats específiques d’aprenentatge, per les seves altes capacitats intel·lectuals, perquè s’han incorporat tard al sistema educatiu, o per condicions personals o d’història escolar, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.


3. Les administracions educatives han d’establir els procediments i recursos necessaris per identificar aviat les necessitats educatives específiques de l’alumnat a les quals es refereix l’apartat anterior. L’atenció integral a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’ha d’iniciar des del mateix moment en què sigui identificada aquesta necessitat i s’ha de regir pels principis de normalització i inclusió.


4. Correspon a les administracions educatives garantir l’escolarització, regular i assegurar la participació dels pares o tutors en les decisions que afectin l’escolarització i els processos educatius d’aquest alumnat. Igualment els correspon adoptar les mesures oportunes perquè els pares d’aquests alumnes rebin l’assessorament individualitzat adequat, així com la informació necessària que els ajudi en l’educació dels fills.