Curs: L'escola inclusiva: escoles efectives per a tothom

Codi 580165


Destinataris: Professorat dels CP Blanca Dona i del CP Labritja que duran a terme un projecte de formació en centres relacionat amb aquesta temàtica.

Objectius:

· Proporcionar informació sobre els antecedents i els plantejaments de les es-coles inclusives i de les diverses vies per accedir-hi. Conèixer les diferències més significatives entre els processos d'integració i els processos d'inclusió.
· Promoure la identificació de factors crítics en la consolidació del processos d'inclusió a l'escola fent especial referència al paper dels equips directius.
· Proporcionar al professorat i als equips directius estratègies, eines i recursos que permetin el canvi organitzatiu necessari per situar l'escola en el camí cap a la inclusió.
· Analitzar un cas real que ajudi a comprendre els processos implicats, les es-tratègies per superar dificultats i l'abast de les transformacions proposades.

Continguts:
· L'atenció a les necessitats educatives especials al nostre sistema educatiu: les limitacions del procés d'integració d'alumnes amb necessitats especials a l'escola ordinària. Les tendències als països del nostre entorn.
· El canvi cap a l'escola inclusiva: elements crítics per al canvi: l'organització i la gestió del centre, el paper dels equips directius, del professorat ordinari i dels especialistes.
· Els alumnes, les famílies i l'entorn social a l'escola inclusiva. La interacció social i la participació.
· L'aula ordinària: l'àmbit habitual de treball per a tots els alumnes. Estratègies de treball a l'aula amb grups heterogenis. La col·laboració entre iguals: el treball per parelles i el treball cooperatiu.
· L'equip de mestres com a font d'innovació i de creació de coneixement apli-cat en l'atenció educativa a la diversitat d'alumnes.
· Les tecnologies de la informació i la comunicació en la construcció de l'escola inclusiva. La transformació cap a escoles efectives per a tothom.
· El cas* del Centre d'Educació Infantil i Primària Dr. Fortià Solà: anàlisi d'una experiència de transformació. Situació actual i perspectives de futur.

(*) Amb la finalitat de donar un enfocament al màxim d'aplicat, es dedicaran 8 hores a l'anàlisi del cas (el 40% del total del curs)

Ponents: Carles Sigalés, director dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, Màrio Pérez, professor de la UOC i Berta Faro i Montse Vilageliu, respectivament directora i cap d'estudis del CEIP Fortià Solà de Torelló.