I desprès de l'ESO, que?
 
Aquest curs possiblement finalitzaràs l'ESO. Però, Què vols fer després? Què pots estudiar? A on?
L’elecció d’uns estudis o d’una professió pot ser un procés llarg. No esperis poder arribar a una decisió final d’una manera immediata. Has d’anar organitzant les teves idees per fer una bona elecció; principalment, determinar quin entorn o quins entorns de treball són els que encaixen més bé amb la teva manera de ser.

Tot seguit et proposem unes adreces que et poden ser útils alhora d’orientar-te:
     
  Cerca d'estudis i centres. Orientació acadèmica
  Proves d’autoconeixement interactives http://www.edu365.com:8802/cgi/home.pl
Educació Infantil; Educació Primària, ESO
Batxillerat; Formació Professional
Ensenyaments artístics i d'idiomes
http://www.gencat.es/estudiar/index.htm
Webs d'educació, formació i orientació acadèmica i professional http://www.educaweb.com/
http://www.maseducativa.com
http://www.orientared.com
Què vull i què puc estudiar?

http://www.edu365.com/orientacio/index.htm

Proves d’autoconeixement en format paper http://www.gencat.net/educacio/estudis/quadern.htm
         
  Formació Professional 
 

La formació professional
comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l'alumne/a la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent. La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. Aquests estudis es classifiquen en Cicles formatius de grau mitjà o Cicles formatius de grau Superior.

Cada cicle té definida la seva durada i pot anar des de 1.300 a 2.000 hores completant-se en un o dos cursos. Aquestes hores van destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.

Relació de famílies professionals:
  Activitats agràries
Activitats físiques i esportives
Activitats marítimopesqueres
Administració
Arts gràfiques
Comerç i Màrqueting
Tèxtil, Confecció i Pell
Comunicació, Imatge i So
Edificació i Obra civil
Electricitat i Electrònica
Fabricació mecànica
Fusta i moble
Hoteleria i Turisme
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica
Manteniment de vehicles
Serveis a la producció
Química
Sanitat
Serveis socioculturals i comunitat
  Si voleu més informació d’aquests estudis podeu visitar les següents adreces:


Informació general sobre la formació professional
www.xtec.es/fp
www.edu365.com/fp/index.htm
Proves d’accés a cicles formatius
www.xtec.es/fp/p_lliure/index.htm
Convalidacions de crèdits entre cicles formatius
www.edu365.com/pls/edu365/convalidacions.cataleg
Correspondencia entre cicles formatius i universitat
www10.gencat.net/dursi/ca/un/fp.htm
  Batxillerat
 

El batxillerat
consta d’un cicle de dos cursos acadèmics. Té com a finalitat la formació integral de l’alumnat, així com orientar-lo i preparar-lo per a l’ensenyament universitari, per als estudis de formació professional específica de grau superior i per la vida activa.

S’organitza en quatre modalitats: arts, tecnologia, ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats i ciències socials.

Cadascuna de les modalitats s’estructura en matèries. D’aquestes unes són comunes i d’altres són pròpies de cada modalitat. A més, hi ha un conjunt de matèries optatives i el treball de recerca que complementen tot l’itinerari formatiu.


Si voleu més informació d’aquests estudis podeu visitar les següents adreces:
  Informació general sobre el batxillerat
www.gencat.net/educacio/estudis/frame4.htm
www.edu365.com/batxillerat/index.htm
Accés a la universitat
www10.gencat.net/dursi/ca/un/acces.htm
Pàgines web de les universitats catalanes
www.xtec.es/eap/orienta/weborienta.htm
Consulta de centres i ensenyaments
www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu
  Universitats  
 
  Universitat de Barcelona http://www.ub.es/
 
Universitat Autònoma de Barcelona http://www.uab.es/
 
Universitat Politècnica de Catalunya http://www.upc.es/
 
Universitat de Girona http://www.udg.es/
 
Universitat Rovira i Virgili http://www.urv.es/
 
Universitat de Lleida http://www.udl.es/
 
Universitat Pompeu Fabra http://www.upf.es/
 
Universitat Oberta de Catalunya http://www.uoc.edu/
 
Universitat Ramon Llull http://www.url.es/
 
Universitat de Vic http://www.uvic.es/
 
Universitat Internacional de Catalunya http://www.unica.edu/uicweb/  
Universitat de les Illes Balears http://www.uib.es/  
Universitat Nacional d'Educació a Distància http://www.uned.es/webuned/portal.html  
Universitat d'Andorra http://www.uda.ad/  
Llistat d'Universitats http://www.rediris.es/recursos/centros/univ.es.html  
Universitat de Perpinyà
http://www.univ-perp.fr/
 
  Pàgines d'interès
     Institut del Teatre http://www.diba.es/iteatre/
Escoles Oficials d'Idiomes http://www.xtec.es/crle/eoi/index.htm
Institut d'Estudis Catalans http://www.iecat.net/inici.htm
INEF (Educació Física) http://www.inefc.es
Xarxa Telemàtica Educativa De Catalunya http://www.xtec.es/
Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona http://www.bcn.es/conservatori
Xarxa Educativa d'Andorra http://www.xena.ad/   Escola Superior de Música de Catalunya http://www.gencat.es/ense/esmuc/esmuc.htm
Escola Formació Professional d'Esports de Muntanya. Andorra http://www.efpem.ad/   Escola de policia de Catalunya http://www.gencat.es/interior/epc
Departament de Treball http://www.gencat.es/treball   Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya http://www.gencat.es/diari/
Instituto Nacional de Empleo http://www.inem.es   BOE http://www.boe.es/
      Butlletins Oficials Provincials http://www.boe.es/enlaces/enlaces04.htm
      Portals Educatius Autonòmics http://www.educared.net/htm/congreso-i/otros.htm