El racó del metge

Realització : curs 2008/2009

Objectiu general:

Treballar el llenguatge oral en el racó del joc simbòlic

Objectius específics:

- Reproduir, mitjançant el joc simbòlic, escenes de la vida quotidiana d'un hospital.
- Col·laborar en el joc amb d'altres companys i companyes, assumint un rol simbòlic determinat.
- Denominar els objectes i materials del racó i les seves característiques.
- Emprar en les diferents frases l'entonació adequada a les intencions comunicatives: afirmatives, negatives, interrogatives, exclamatives i imperatives.
- Construir frases amb accions utilitzant alguns articles: el/la.
- Utilitzar adequadament els diferents estris i material del racó.
- Col·laborar amb l'adult i els companys/es en el manteniment de l'ordre i la neteja.

Activitat d'aprenentatge:

Essencialment serà un racó que estimularà el joc espontani de l'infant, on l'espai, el material i la intervenció de l'adult, crearan un context que permetrà dur a terme els objectius proposats. Els aspectes que es treballaran en aquest racó són els següents:

Semàntica-lèxic:

- Nom dels diferents espais d'un hospital: recepció, sala d'espera i sala de visites.
- Noms de les professions relacionades amb l'hospital: metge/metgessa, infermer/infermera, recepcionista, farmacèutic/farmacèutica i pacient.
- Estris del metge/metgessa: xeringa, estetoscopi, gasses, tiretes, benes...
- Símptomes: mal de panxa, mal de coll, tos, febre, mal de cap, diarrea, vòmits...
- Diagnòstics: prendre un xarop, fer repòs, fer dieta, fer una cura...
- Altres noms relacionats: recepta, medicaments, visita, llitera...

Fonologia-fonètica:

Fonema fricatiu sord: /s/ (recepta,
recepcionista, gasses, metgessa)
/?/ (panxa, xarop, xeringa)
/ƒ/ (farmàcia, infermer, infermera)
Fonema fricatiu sonor: /z/ (visita)
/?/ (metge, metgessa)
Fonema: /?/ (diarrea)
Fonema: /?/ (llitera)

Morfosintaxic:

Pronom: En.
Estructura interrogativa: Què...?
Articles: El/la.

Estructures verbals:

Recepció/Sala d'espera:

Pacient: Bon dia/bona tarda!
Recepcionista: Bon dia/bona tarda! Què voldria?
Pacient: Necessito un número per a una visita al metge.
Recepció: Aquí té el número, ja pot passar a la sala d'espera.
Pacient: Moltes gràcies!
Infermer/a: El número... pot passar a la sala de visita 1.
Infermer/a: El número ... pot passar a la sala de visita 2.

Sala de visites:
Pacient: Bon dia/bona tarda!
Metge/metgessa: Bon dia/bona tarda! Què li fa mal?
Pacient: Em fa mal...
Metge/metgessa: Pot seure/estirar-se a la llitera.
Metge/metgessa: Li faig una recepta. Ha d'anar a la farmàcia a comprar el medicament. Torni a demanar una hora de visita a recepció.
Pacient: Moltes gràcies! Adéu!
Metge/metgessa: Adéu!

Recepció:

Pacient: Voldria demanar hora per una altra visita.
Recepció: Quan li va bé? Tenim lliure el dia... Li apunto en un paper.
Pacient: Moltes gràcies! Adéu!
Pacient: Adéu!

Farmàcia:
Pacient: Bon dia/bona tarda!
Farmacèutic/a: Bon dia/bona tarda. Què voldria?
Pacient: Necessito un medicament.
Farmacèutic/a: M'ensenya la recepta? Gràcies! Necessita alguna cosa més?.
Pacient: Sí/no, quant val?
Farmacèutic/a: Són ... euros.
Pacient: Tingui.
Farmacèutic/a: Gràcies, aquí té el canvi.
Pacient: Adéu.
Farmacèutic/a: Adéu!

Activitats d'avaluació:

L'avaluació partirà de l'observació sistemàtica en les diferents sessions i anirem fent anotacions a la graella d'observació per poder tenir constància de l'evolució dels alumnes.

Organització de l'espai:

El lloc utilitzat serà l'aula polivalent de l'escola per tal de disposar de suficientment espai. Es dividirà l'aula en quatre espais clarament diferenciats: la recepció, la sala d'espera, la sala de visites i la farmàcia.

Organització del material:

El racó es muntarà amb el material bàsic. Aquest no ha de ser excessiu però sí diversificat, i mica en mica s'afegirà material a mesura que evoluciona el joc de l'infant.
Una part del material serà real, com per exemple: bates del metge, guants gasses, benes, tiretes, etc. D'altre serà material didàctic comercialitzat: alguns dels estris del metge (estetoscopi, martell, termòmetre...), caixa registradora, etc. També hi haurà una part del material elaborat per l'adult com pot ser: receptes, calendari de visites, cartells dels diferents espais, etc. Així mateix tindrem en compte afegir-hi material de rebuig com són les caixes buides de medicaments, de pots de llet i farinetes per nadons, etc.
Cada un dels diferents espais del racó tindrà el seu material i un lloc fix perquè el nen/a sàpiga on trobar-lo i aprengui a desar-lo.
Nombre d'infants:
El nombre d'infants que tindrà el racó durant la sessió de joc serà d'un total de 18 alumnes (6 per cada curs: P-3, P-4 i P-5).

El temps:

Quant el temps, és necessari uns horaris d'inici i final del joc. Tot i així, s'intentarà que sigui el més flexible possible per tal de respectar el ritme dels infants.

Recursos:

- Funcionals. El racó del metge serà un espai viu i es presentarà de forma atractiva. Al mateix temps serà incomplet per tal de permetre enriquir-lo o modificar-lo segons les capacitats i interessos dels infants. A l'hora d'iniciar el joc es repartiran unes medalles on hi ha representat el rol dels personatges que cal simbolitzar: metge/metgessa, infermer/a, recepcionista, farmacèutic/a i pacient. Durant tota la sessió l'alumne realitzarà un determinat rol. En cada una de les sessions els animarem que realitzin els diversos rols per tal de simbolitzar diferents accions.
- Humans. El nombre del grup i la diferència d'edats fa que sigui necessari un total de dos/tres adults per tal de poder atendre de forma adequada al grup d'infants que passin pel racó.
- Materials. La quantitat de material serà suficient per a tot el grup però sense excés. Aquest es col·locarà de tal manera que sigui accessible als alumnes. També cal destacar que es demanarà col·laboració a les famílies a l'hora de recollir capses buides de medicaments.

Relació de material:

Mobiliari i material de la recepció:
· Taules i cadires
· Telèfon
· Calendari de visites (plastificat)
· Papers per apuntar les pròximes visites (plastificat)
· Números de visita (plastificat)
· Retoladors velleda
· Llapis i fulls blancs

Mobiliari i material de la sala de visites:
· Estris del metge: estetoscopi, xeringues, termòmetre, martell...
· Farmaciola: gasses, benes, tiretes...
· Dos lliteres
· Bates i gorros
· Receptes (plastificat) i retoladors velleda

Mobiliari i material de la sala d'espera:
· Cadires i taules
· Rellotge
· Revistes diverses
· Dibuixos per pintar i colors
· Trencaclosques
· Moneders amb monedes i bitllets
· Cotxet i nines.
· Coixí (per simbolitzar un embaràs)

Mobiliari i material de la farmàcia:
· Taules i cadires
· Capses buides de medicaments varis
· Bosses buides
· Caixa registradora
· Monedes i bitllets