Els tallers interaula d'Educació Infantil

Taller d'experimentació

NIVELL EDUCATIU: 2on cicle d'Educació Infantil

MOTIVACIÓ I PRÈVIES:

La motivació dels alumnes és un fet indispensable per tal que l'aprenentatge esdevingui significatiu. Algunes de les estratègies de motivació que s'utilitzaran seran:

 • Utilitzarem un material manejable i vistós, ja que afavorirà a l'increment dels estímuls que rebrà l'alumne.
 • Els alumnes participaran de forma activa en el procés de l'acció, de decisió, d'opinió, del treball que durem a terme.
 • Les activitats que es proposaran seran variades, atractives i molt àmplies.
 • Es tindran en compte les característiques personals i individuals dels alumnes, per tal que els objectius establerts siguin adequats a les habilitats i als coneixements dels infants i els permetin desenvolupar-ne de nous.
 • Explicarem de forma clara els objectius de cada activitat, per tal que l'infant conegui, abans d'iniciar la tasca, quines són les demandes que se li formulen.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 • Observar els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre els diferents elements i l'aigua.
 • Identificar les qualitats perceptibles de diferents elements.
 • Participar de forma activa en l'activitat.

CONTINGUTS D'ÀREA QUE ES TREBALLEN:

Àrea 1: Descoberta d'un mateix

 • Reconeixement de les sensacions produïdes pel contacte amb els diferents elements: gust, tacte, vista.
 • Les sensacions produïdes pel contacte amb els diferents elements.
 • Satisfacció en les activitats.

Àrea 2: Descoberta de l'entorn natural i social

 • Observació directa de la causa-efecte produïda per la interacció de diferents elements amb l'aigua.
 • La noció de causa-efecte i constància-canvi.
 • Participació en les activitats col·lectives.

Àrea 3: Intercomunicació i llenguatge

Llenguatge verbal:

 • Comparació amb experiències anteriors a partir de la conversa amb l'adult.
 • Les qualitats perceptibles dels elements.
 • Interès per verbalitzar les pròpies experiències.

Llenguatge plàstic:

 • Experimentació amb pintura, aigua i sabó.
 • Elements bàsics del llenguatge plàstic: el color.
 • Interès per les produccions pròpies.

Llenguatge matemàtic:

 • Relacions espacials d'orientació: dalt-baix.
 • Les primeres nocions de l'espai: a dalt-a baix.
 • Interès a l'hora de fer hipòtesi.

TEMPORALITZACIÓ:

El taller d'experimentació té una durada de dos sessions per a cada un dels set grups que formen part dels tallers interaula. Aquest es realitzarà durant les tardes de cada divendres des del mes de gener fins a final de curs.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

El taller d'experimentació partirà d'un fil conductor que és l'aigua i la interacció d'aquesta amb diferents elements.

1ª Sessió:

Per a realitzar aquesta activitat demanarem als infants que seguin en una de les taules de l'aula. Seguidament, amb l'ajuda dels alumnes, omplirem uns bols amb aigua.
Tot seguit mostrarem un plat on hi ha sal i un altra amb sucre. Ens adonarem de la necessitat de tastar els dos elements per reconèixer-los.

A continuació animarem a fer hipòtesi sobre el que passarà si ho barregem amb l'aigua i tot seguit comprovarem les possibles suposicions dels infants.

Realitzarem el mateix exercici amb la resta dels elements: oli, cacau, grans de cafè, llenties, pasta, etc. Ens adonarem que hi ha elements que es dissolen amb l'aigua mentre que d'altres suren o s'enfonsen.

2ª Sessió:

Aquesta activitat consistirà en experimentar la reacció de l'aigua amb el sabó.

Repartirem als infants uns bols amb aigua i una palla a cada un. Demanarem als alumnes que bufin i observin que poden fer bombolles. Tot seguit els realitzarem la següent pregunta: “Què podem fer perquè surtin més bombolles?”. Seguidament afegirem sabó i bufarem. Un cop observada la diferència proposarem d'afegir pintura a la barreja. A continuació bufarem amb la palla però aquesta vegada col·locarem un paper al damunt al finalitzar la bufada. Deixarem el full uns segons amb contacte amb les bombolles i seguidament mostrarem el resultat als alumnes. Contemplarem com les bombolles han deixat rastre en el paper. Proposarem que cada un d'ells realitzi l'operació.

Un cop finalitzat l'exercici invitarem als infants a fer bombolles de sabó de diferents mides amb coladors de diverses grandàries ( prèviament la mestra desmuntarà la reixeta del colador).

ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI:

L'espai que utilitzarem per a portar a terme el taller serà l'aula de P-4 B, la qual disposa de suficient espai i taules per a dur a la pràctica les experiències proposades.

També serà necessari utilitzar l'aixeta per a poder omplir els bols i rentar-nos les mans.

METODOLOGIA:

Les estratègies metodolòqiques que s'utilitzaran són:

 • Afavorirem les activitats per mitjà de l'observació, manipulació, experimentació,... que permetrà a l'alumne ampliar els seus aprenentatges.
 • Partirem de l'experimentació directa.
 • Potenciarem l'anticipació dels resultats i la formulació d'hipòtesis.

RECURSOS I MATERIALS:

Pel que fa als recursos materials externs, destacar que necessitarem: els següents ingredients: arròs, farina, sucre, sal, pasta, grans de cafè, cacau, oli i llenties; també sabó, aigua, bols per col·locar les barreges i coladors de diferents mides.

Respecte els recursos materials interns destacar que necessitarem fulls DIN A-4 blancs.