Els tallers interaula d'Educació Infantil

Taller de jocs matemàtics

PRÒLEG

El treball dels jocs matemátics, han estat pensats per a realitzar una sèrie de jocs que sovint no es tenen en compte en la programació diària del curs, gairébé a causa de la manca de temps. Els jocs d'aquest taller estan pensat per adquirir la dinàmica de joc per una banda, i per jugar amb les matemàtiques lúdicament.Al taller s'inclouen habilitats socials com esperar el torn de jugada, respectar els companys..., també s'inclouen habilitats espacials, numériques, memòria visual...

En aquest taller es realitzaran tres jocs matemàtics:

 1. El bingo: inclou nombres del 1 fins al 3 per P-3, de l'1fins al 5 per P-4 i de l'1 fins al 9 per P-5.
 2. El memory: joc d'imatges reals
 3. El dòmino d'accions. Aquest s'iniciarà amb un dòmino d'imatges amb accions, per tal que la mecànica del joc es pugui assolir més fàcilment. Posteriorment s'intentarà realitzar el joc amb el dòmino real.


OBJECTIUS GENERALS:

 1. Realitzar els tallers interaula per tal que els nens puguin gaudir d'una organització i unes activitats diferents a les que realitza habitualment.
 2. Potenciar la col.laboració entre els nens del grup-taller.
 3. Mostrar diferents materials i recursos que permetin al nen enriquir-se a nivell social, cognitiu i físic.
 4. Vivenciar diferents metodologies i diferents espais.


TALLER DE JOCS MATEMÀTICS

Joc del bingo

Objectius:

 • Esperar el torn de joc.
 • Identificar el nombre del dau amb el del cartró.
 • Tapar el número del cartró quan surti al dau.

Continguts:

 • Els nombres:P-3(1-3),P-4(1-5),P-5(1-9).
 • Seguiment del torn de joc
 • Identificació del número del dau
 • Col.laboració en la identificació del valor del dau.
 • Interés i constància en el joc.

Joc del dòmino

Objectius:

 • Triar el nombre de cartes establert al joc.
 • Identificar els extrems.
 • Triar la carta corresponent.
 • Verbalitzar l'acció de la carta que es col.loca.
 • Esperar el torn de jugada.

Continguts:

 • Tria de 4 cartes per iniciar el joc.
 • Col.locació de la carta corresponent: concepte: igual que.
 • Acceptació de les regles de joc.(posar la carta quan té el torn, robar quan no tenen la carta.)
 • Verbalització de l'acció a posar en el joc.
 • Escolta atenta de la jugada dels companys de joc.
 • Col.laboració amb els companys que ho necessitin a l'hora d'anomenar la imatge.
 • Espera del torn de joc.

Joc del memory

Objectius:

 • Ser capaç de memoritzar visualment la situació de les cartes que s'ha pogut emportar cada jugador.
 • Ser capaç de fer un seguiment del joc.(destapar només 2 cartes per jugada, deixar pensar als companys, no anticipant-se.)
 • Comptabilitzar les parelles.
 • Esperar el torn de joc.

Continguts:

 • La parella.
 • Identificació de la situació de les parelles.
 • Espera del torn de joc
 • Verbalització de la imatge destapada.
 • El nombre 2.
 • Acceptació de les normes del joc.

MATERIALS I RECURSOS:

Per cada joc hi haurà el material específic.
El bingo disposa de cartronets pensats per cada nivell educatiu amb el dau corresponent.
El memory disposa de 10 parelles que podran ampliar-se en funció del grup.
El domino disposa de les peces amb imatges d'accions, en funció del grup es podrà introduir el domino real.

Organització:

Presentació dels tres jocs del taller.
Es realitzaran 3 grups per iniciar els jocs.Es repartirà el material perquè el puguin visualitzar i manipular, mentrestant iniciarem el joc del bingo repartint els daus i cartrons corresponent i anomenant un cap de joc, que controlarà l'ordre de les jugades.

Seguirem pel joc del memory mostrant algunes parelles i col.locant entre tots les imatges cap per avall. Establirem les normes del joc:

 • Només es poden destapar 2 cartes.
 • Verbalitzarem la imatge que destapem.
 • Si no hem trobat la parella tornem a posar les dues cartes al mateix lloc que estaven.
 • Respectarem el torn de jugada que anirà en el sentit dretà.

Per últim jugarem al joc del domino. Comentarem algunes imatges que hi al domino.
Explicarem el funcionament del joc.Triarem 4 cartes per cada jugador.Establirem l'ordre del torn de la jugada i la col.locació de la fitxa verbalitzant l'acció que posarem.
En cas de no tenir la fitxa es podrà agafar una del piló.

Observacions:

Dels tres jocs del taller, el joc del bingo és el que menys ha motivat als nens. Tant el joc del mèmori com el del domino han tingut un alt grau de seguiment per part dels nens.

Pili Pérez, coordinadora del taller
Tallers d'Educació Infantil CEIP Silvestre Santaló / CEE La Maçana