Els tallers interaula d'Educació Infantil

Taller de llenguatge oral i llengua de signes
Treball a partir del conte "EL CERVATÓ"

NIVELL EDUCATIU: En tot el 2on. cicle d'educació infantil (P-3, P-4, P-5).

MOTIVACIÓ I PRÈVIES:

En aquesta etapa el llenguatge oral té un paper molt important, ja que els nens i nenes van aprenent a expressar-se, van precisant la pronunciació, van ampliant el vocabulari, van millorant també la comprensió, la sintaxi, etc. Aquest creixement lingüístic s'aconsegueix escoltant i parlant.

A l'escola el llenguatge oral forma part del dia a dia a l'aula i es troba en totes les àrees, però també és bo poder fer-ne un treball més específic i pautat que englobi uns determinats continguts i uns objectius més concrets, en aquest cas es treballa amb la presència de la llengua de signes, dels gestos i de l'expressió facial i corporal, per tal de poder ajudar a aquells nens i nenes que mostren més dificultats per accedir a la nostra llengua.

Així doncs, en aquest taller es treballa el conte del cervató amb llenguatge oral però acompanyat de la llengua de signes i també amb el suport visual d'imatges, posant especial ènfasi al gest i la mímica. Amb tot això es té en compte la diversitat de cultures (idioma), i també les dificultats a nivell físic (sordesa) i/o psíquic que poden tenir alguns d'aquests nens.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

 • Ser capaç de mantenir l'atenció i escoltar durant l'explicació del conte.
 • Comprendre i recordar de forma global l'argument del conte, així com també el contingut de les frases i el vocabulari específic.
 • Reproduir oralment i amb llengua de signes el nom dels personatges del conte i també de tots els altres objectes o elements que hi apareixen.
 • Ser capaç d'associar cada una de les imatges i paraules del vocabulari específic amb els seus signes corresponents.
 • Saber situar-se en el paper dels diferents personatges en la dramatització del conte, i respectar els torns de parla entre els companys.
 • Esforçar-se per expressar correctament en català el vocabulari, les frases fetes o els diàlegs de cada personatge.
 • Ser capaç de seguir i continuar el conte quan la mestra ho demana.
 • Recordar i reproduir les cançons del conte.
 • Participar activament i amb interès en les activitats que es proposen en aquest conte.

CONTINGUTS D'ÀREA QUE ES TREBALLEN:

Continguts de procediments:

 • Imitació i reproducció amb els gestos i els signes propis de la llengua de signes d'algunes de les paraules del vocabulari que es treballa en aquest conte.
 • Control de la posició i dels moviments de les mans en l'execució dels signes, aconseguint una millor precisió a través de la imitació i la pràctica.
 • Adquisició i retenció de paraules en català del vocabulari present en el conte, així com també de determinades expressions i frases fetes.
 • Ús de senyals lingüístics i gestuals (articulació de sons, entonació, mirada, mímica, signes) en els diàlegs que mantenen amb cada un dels personatges del conte en determinats moments.
 • Representació i dramatització del conte de manera vivencial adoptant els diferents papers dels personatges que hi apareixen.
 • Execució de diferents jocs a partir d'aquest conte (identificació dels personatges, objectes i elements que hi són presents a partir dels signes o viceversa, continuar el conte en determinades seqüències quan la mestra ho demana, jugar a "conills i caçadors").
 • Reconeixement del contingut de la cançó del Cervató.
 • Memorització i reproducció de les cançons del conte: "Tic, Tac" i "El Cervató".

Continguts de fets i conceptes

 • Treball sistemàtic del vocabulari específic del conte.
 • L'adquisició de vocabulari amb llengua de signes.
 • la relació entre els signes i les paraules.

Continguts d'actituds valors i normes

 • Interès i satisfacció per escoltar i seguir el conte.
 • Interès i esforç per expressar amb llengua de signes algunes de les paraules més treballades en aquest conte.
 • Actituds d'espera i respecte en les intervencions que fan els companys.
 • Esforç per parlar bé i de manera entenedora.
 • Participació activa en els jocs, imitacions i representacions proposades.

TEMPORALITZACIÓ:

Aquest taller es duu a terme tots els divendres a la tarda al llarg del segon i tercer trimestre, i té una durada de dues sessions d'una hora i quart per cada un dels grups intercicle. Així doncs, els diferents grups només participen en aquest taller durant dos divendres consecutius d'una hora i quart cada un.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

1era. Sessió:

Primer de tot la mestra presenta a tot el grup una capsa tancada, i a partir d'aquí inicia una conversa amb els nens i nenes sobre el que hi pot haver a dins.

Un cop els nens i nenes saben que en aquesta capsa hi ha un conte, la mestra fa sortir els dos personatges principals que són el cèrvol i el conill en forma de titelles. Aquests dos animalets es presenten i estableixen un diàleg amb els nens i nenes del grup. Aquí, en el moment de la presentació ja s'inicia el contacte amb la llengua de signes "hola, bona tarda!! jo sóc el cèrvol..., mireu aquest és el meu signe... i jo sóc el conill, aquest és el meu signe...", però sense deixar mai de banda la llengua oral.

Tot seguit van sortint de dins la capsa tots els altres elements del conte: els arbres, les herbes, el riu i la casa que formen el decorat, i els anem col·locant a la pissarra blanca.
Quan tot està al seu lloc la mestra comença a explicar el conte i demana la participació de tots els nens. Un cop acabat, el cèrvol presenta la seva cançó i entre tots la cantem, també amb el suport d'alguns signes.

2ona. Sessió:

Entre tots tornem a explicar la història i anem col·locant els elements a la pissarra blanca, però aquesta vegada, en arribar al moment en què el conill o el caçador truquen a la porta de la casa del cèrvol ho representarem en forma de joc i amb signes.

Així doncs, uns quants nens surten a fora de la classe i un per un van trucant a la porta. Els nens de la classe contesten:

 • "qui hi ha?" - I els nens de fora poden dir "conillet" o bé "caçador" .

Si diuen "conillet" fan el diàleg amb els cèrvols que són els nens que estan a dins la classe i entren, però si diuen "caçador" tots s'amaguen.

Al final del joc tots els nens canten la cançó del cervató utilitzant alguns signes.

Després representarem la història tots plegats, però aquesta vegada no utilitzarem el suport visual del conte a la pissarra blanca, sinó que farem servir el mateix espai de la classe com a marc escènic de la vivència. Per tant, dibuixarem herbes a la pissarra, dibuixarem el riu a terra amb guix, en un racó farem el bosc amb tres o quatre cadires, i en un altre lloc la casa del cèrvol amb un llençol a terra que delimiti l'espai.

Quan estigui tot a punt, els nens, per grups mimaran l'acció segons l'ordre que els digui el mestre i amb la presència d'alguns signes, mentre van al lloc de l'espai que correspongui.

Al final, tots plegats tornem a cantar la cançó del cervató.

ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCUIÓ DE L'ESPAI:

Aquest taller es duu a terme dins una aula que disposa d'una paret de fusta blanca que serveix de plafó o pissarra per poder anar col·locant els elements d'aquest conte.

Cada vegada que la mestra explica el conte tots els nens i nenes es posen asseguts a terra en semicercle davant el plafó blanc per tal de poder visualitzar millor tot el procés i les accions que transcorren en les diferents seqüències.

En el moment que es realitzen els jocs de representació l'aula passa a ser el marc escènic, i per tant distribuirem l'espai en diferents racons de manera que la pissarra sigui el lloc on hi han les herbes, al terra hi ha el riu que travessa la classe de cap a cap marcat amb un guix, unes quantes cadires agrupades representen el bosc i un llençol o una manta a terra en un altre racó és la casa del cèrvol.

Quan es treballa la cançó del cervató, les primeres vegades els nens l'escolten i la canten asseguts a terra en rotllana, però en els jocs i en la representació final la canten en forma de dansa.

METODOLOGIA

En cada una de les sessions el llenguatge oral es presenta sempre acompanyat d'alguns dels signes propis de la llengua de signes, i també de gestos, però sobretot posant especial ènfasi a l'expressió corporal.

Aquest taller el duu a terme la mestra tutora de l'aula d'infantil de l'escola d'educació especial "La Maçana", ja que tot el grup de nens i nenes sords d'aquesta etapa també participen en els diferents tallers que es realitzen.

RECURSOS I MATERIALS

 • Plafó o pissarra blanca.
 • Casset i CD amb la cançó del cervató.
 • Blutack.
 • Guix blanc o de colors
 • Un llençol o una manta petita.
 • Dos titelles de guant (el conill i el cèrvol).
 • Dibuixos fets de cartolina i plastificats:
  • 4 o 5 arbres
  • un riu
  • herbes
  • una casa amb una porta i una finestra que es pugui obrir
  • un conill
  • un cèrvol
  • un caçador

VALORACIÓ FINAL

La posada en pràctica d'aquest taller ha resultat una experiència positiva en molts aspectes.

De manera lúdica, a través d'un conte, aquesta proposta ha intentat apropar una mica els infants oients al món dels sords amb la presència de la llengua de signes, i també ha facilitat la comprensió de molts conceptes i paraules del vocabulari català en aquells infants que mostren més dificultats per adquirir la nostra llengua.

 
Assumpció Teixidor , coordinadora del taller
Tallers d'Educació Infantil CEIP Silvestre Santaló / CEE La Maçana