INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 2017

pel curs 2017-2018

 

 

Calendari previst

Normativa aplicable preinscipció-matriculació - curs 2017-2018

Documentació i criteris preinscripció (resum de la normativa)

Sol·licitud preinscripció 2017 -2018

 

Informació plana web del Departament d'Esnsenyament.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

 

Presentació de l'escola L'Olivar Vell

La nostra escola té unes característiques que la diferencien d’altres opcions escolars de l’entorn. En aquests moments l’escola és cíclica, en una mateixa aula hi ha alumnes de dos cursos, treballant per cicles.

La nostra escola ha estat escollida per ser una de les escoles pilot per fer la prova d’horari compactat durant tres anys. Aquest curs (16-17). L’horari de classes serà de 9 h. a 14 h. El temps d’esbarjo està repartit en dues franges de descans al llarg del matí. L’horari de menjador de 14 h a 16 h.

El nombre d’alumnes de l’escola dóna lloc a una interrelació de l’alumnat en tota la franja d’edat, responsabilitzant-se uns dels altres, ajudant-se, jugant, compartint el procés educatiu, perquè aquest es produeix durant tota la jornada que estan a l’escola.

Aquest mateix nombre fa que els grups siguin petits, produint-se una acció educativa molt intensa, on el mestre/a a l’aula els té molt pròxims i li permet tenir un coneixement dels alumnes molt més intens del que es donaria en altres escoles, donat el nombre reduït d’alumnes a cada classe. Això reverteix en el procés d’ensenyament-t-aprenentatge podent flexibilitzar la tasca del docent envers al seus alumnes.

Aquestes característiques provoquen que els alumnes es relacionin molt, no només entre ells, sinó també amb tots els mestres de l’escola.

L'escola disposa de suficients ordinadors a les aules i una aula d'informàtica ben dotada que permet que els alumnes els utilitzin com a eïna en diferents àrees.

Metodologia del procés d’ensenyament-aprenentatge

Vivencial: partim dels sentits com a base i font de coneixement. Cal que afavorim el seu desenvolupament, ja que a través dels sentits els nens/es posen en contacte amb els elements del seu entorn. Sortim a observar l’entorn natural proper a l’escola.

  • Activa : l’activitat és el mitjà prioritari per aprendre. La interacció amb el medi és fonamental.
  • Globalitzadora: en aquesta edat, els nens perceben la realitat de forma global. Han d’avançar en els diferents aspectes del seu desenvolupament de forma harmònica.
  • Individualitzadora: s’ha d’adaptar el procés educatiu a les necessitats i característiques dels alumnes. S’ha d’atendre els diferents ritmes d’aprenentatge de cada alumne/a.
  • Socialitzadora: cal fomentar la cooperació i la col·laboració per tal que tots els alumnes se sentin integrats en el grup. S’ha d’ensenyar l’acceptació i el respecte a les diferències individuals.

Els aprenentatges que els nens i les nenes realitzen són globals i amplis: aprenen a relacionar-se, a conviure, a organitzar-se, a ser autònoms, a observar, a pensar, a investigar, a descobrir, a comprendre, a expressar-se,a respectar, a compartir .....

L’educació integral vol dir formar moltes facetes diferents i els “treballs sobre el paper” reflecteixen només una part de tota la feina que fem.

Per poder destacar aquestes característiques a l’escola realitzem, entre altres accions, una separació dels residus que produïm i per això tenim un compostador que ens serveix per produir adob per l’hort.

Les activitats que es realitzen depenent de l’aprenentatge a fer es desenvolupen de manera col·lectiva i altres en què els alumnes es distribueixen en els diferents racons per fer un treball més autònom.

Funcionament a cicle infantil:

Aprenentatge del llenguatge escrit

 S’inicia a P-3 amb lletra de pal i començant per l’aprenentatge de les lletres del seu nom, més tard el nom dels seus companys, dels pares, dies de la setmana ...

Reconeixen el seu nom, quins sons té i la grafia d’aquests sons. Comproven que els sons del seu nom també els trobem en d’altres noms diferents del seu, així van incorporant i ampliant els seus coneixements en l’aprenentatge de l’escriptura.

A finals de P-4 o principis de P-5, s’introdueix la lletra lligada.

Treballem discriminant els sons de les lletres i la correspondència so – grafia.

Cada alumne aprèn les lletres de l’abecedari al seu ritme.

Quan comencen a escriure paraules, posen les lletres que senten, segons el procés :

    • sil·làbic
    • sil·làbic – alfabètic
    • alfabètic

També creiem interessant en aquestes edats, on els hi és fàcil adquirir nous coneixements, introduir la llengua anglesa a partir de P-4.

Atenció a les necessitats educatives especials:

Quan es detecta alguna particularitat en algun alumne es demana assessorament al psico - pedagog de l’E.A.P. assignat a l’escola. A partir de la seva diagnosis es dissenya l’atenció que cal donar amb els recursos que disposa l’escola.

En aquests moments l'escola està revisant i actualitzant el projecte educatiu.

 

Foto actual de l'escola

 

 

ESCLANYÀ, NUCLI ROMÀNIC
Esclanyà forma part del municipi de Begur, i es troba situat al sector nordoest del terme municipal. Fins a la darreries de l’edat mitjana fou una possessió del senyors de Cruïlles.

El poble d’Esclanyà s’estructura al voltant de l’església de Sant Esteve d’Esclanyà, esmentada documentalment l’any 1280. L’església conté elements propis de diferents èpoques del romànic des del segle X, la qual cosa permet indicar l’existència d’un temple anterior.

El castell d’Esclanyà, conegut popularment com la torre d’Esclanyà, és una edificació del segle XIV. A l’actualitat es conserva la gran torre de planta rectangular, d’època romànica amb uns merlets a la banda nord.
Tradicionalment l’economia d’Esclanyà es fonamentà en el cultiu de les vinyes i els olivers. La producció de rajoles representà la principal activitat industrial.

 

 

 

ESCOLA L'OLIVAR VELL
c/ Font Martina, 3
17213 Esclanyà

Telèfon - Fax: 972 611 990
e-correu: b7004876@xtec.cat