Edificació i Obra Civil
 

Cicle Mitjà de TÈCNIC EN OBRES DE LA CONSTRUCCIÓ (PALETA)

 

INICI: Curs 2004/05. Setembre 2004

DURADA: Dos anys escolars. (2000 hores)

COMPETÈNCIA GENERAL
Organitzar i realitzar els treballs d'obres de construcció, cobertes, obertures, impermeabilitzacions, revestiments continus conglomerats i construcció de conduccions lineals sense pressió, en condicions de seguretat i qualitat establertes, i comprovar i disposar dels mitjans de seguretat en l'obra

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
- Edificació: edificis industrials, comercials i de serveis, singulars, habitatges i rehabilitació.
Obra civil: aeroports, carreteres, obres marítimes, obres subterrànies, ferrocarrils, conduccions lineals i obres especials.
- En altres sectors productius en què s'hi efectuïn ajudes de paleta en els processos.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:
- Paleta, ensostrar en pissarra, en teula o en asfalt, instal·lador de material aïllant, lliscador, escaioler, revocador, col·locador de tubs, pouater, muntador de bastides, tècnic en seguretat i higiene.

EMPRESES DEL SECTOR
Compromís per cobrir les hores de formació en centres de treball i feina garantida una vegada finalitzats els estudis.

CRÈDITS:
Crèdit 1: projectes, amidaments i valoracions. PS 504
Crèdit 2: organització i control d'obres de construcció. PS 504
Crèdit 3: obres de fàbrica. (*) PS 504 i prof. especialista.
Crèdit 4: cobertes i impermeabilitzacions. (*) PS 504 i prof. especialista.
Crèdit 5: revestiments continus conglomerats. (*) PS 504 i prof. especialista.
Crèdit 6: conduccions lineals sense pressió. (*) PS 504 i prof. especialista.
Crèdit 7: seguretat en la construcció. PS 504
Crèdit 8 : administració, gestió i comercialització en la petita empresa PS 505
Crèdit 9 : relacions en l'equip de treball. PS 505
Crèdit 10 : formació i orientació laboral. PS 505
C rèdit 11: formació en centres de treball. (mínim 290 hores)

Els crèdits marcats amb asterisc (*) estan desdoblats i tindran una durada mínima de 1010 hores.
PS 504: professor de teoria de l'especialitat de construccions civils i edificacions.
PS 505: professor de teoria de l'especialitat de formació i orientació laboral.
Prof. especialista : professor amb coneixements pràctics de paleteria

ACCÉS
- Podrà accedir als cicles formatius de grau mitjà l'alumnat que disposi del títol de graduat en educació secundària o equivalent.
- També podrà accedir?hi l'alumnat que disposi del títol de tècnic perquè ha superat un cicle formatiu de grau mitjà.
- Mitjançant prova:
Podran accedir-hi, mitjançant les proves, les persones que, malgrat no complir les condicions de l'apartat anterior, tinguin més de disset anys o bé que els compleixin durant l'any natural en què vulguin realitzar la prova d'accés (d'acord amb el Decret 214/98, de 30 de juliol, DOGC núm. 2698, de 7-VIII-98).

MÉS INFORMACIÓ: IES LA BISBAL Departament d'Edificació i Obra Civil

Enllaç al Cicle Superior

 

Departament d’Edificació i Obra Civil
c/ Colomer i Vázquez, s/n
17100 La Bisbal d’Empordà
Tel: 972640016
Fax: 972643415
Email:
eocbisbal@girona.com